Kompleks fusjon - organisasjonen er i ferd med å finne sin form

HVL-ansatte har opplevd fusjonsprosessen svært omfattende, kompleks og ambisiøs, og den har skapt slitasje i organisasjonen. Samtidig viser NIFU sin følgeevaluering av fusjonen at høgskolen er i ferd med å finne sin form.

For utdanningene, forskningen og samhandlingen er HVL en høgskole i vekst, men det gjenstår arbeid med å utvikle felles kultur og god kommunikasjon i en mye større organisasjon med til dels lange vertikale linjer og geografiske avstander.

I dag ble rapporten fra følgeevalueringen av HVL-fusjonen presentert. NIFU baserer sin evaluering både på data fra spørreundersøkelser, intervju og dokumentanalyser i perioden august 2018 til januar 2020.

Viktig evaluering 

Rektor Berit Rokne er glad for at denne evalueringen av fusjonen og organiseringen av Høgskulen på Vestlandet er gjennomført av NIFU.

– Funnene reflekterer organisasjonen slik jeg opplever den, og også slik jeg opplever at ansatte gir uttrykk for, sier Rokne. 

– En viktig tilbakemelding er å vekke større engasjement nedenfra for HVLs identitet som et framtidig profesjons- og arbeidslivsretta universitet. Vi må skape gode arenaer i fakulteter, institutter, administrative enheter og på campusene våre for slike diskusjoner.

– Så er det også viktig å merke seg at NIFUs tydeligste råd er å ikke gjøre store endringer i organiseringen. Vi må la de organisatoriske rammene få tid til å sette seg, jobbe videre med samarbeidsrelasjoner og styrke vår identitet.

Hovedfunn og anbefalinger

Hovedresultatene påpeker ulike forhold ved den nyfusjonerte høgskolen, og gir anbefalinger om hva organisasjonen bør jobbe videre med: 

  • Fusjonsprosessen har vært langvarig og kompleks. Den nye organisasjonen har kun i liten grad hatt tid å sette seg i løpet av evalueringsperioden. Den faglige omorganiseringen har vært omfattende og de fleste enheter finnes nå på tvers av geografiske avstander. Selv om en betydelig større organisasjon nødvendigvis må få lengre vertikale linjer og en høyere grad av formalisering, beskriver ansatte organisasjonen som mer topptung, byråkratisk og tungrodd. Samtidig mener mange at relasjonene til den nærmeste leder er gode. 

  • Forsinkelsene i den administrative omorganiseringen har økt følelsen av uklarhet, og faglig ansatte rapporterer om en større avstand til administrasjonen. Det er mange som mener at det ikke er godt samsvar mellom faglig og administrativ organisering. Noe av dette kan trolig kobles til at den administrative organiseringen ikke har hatt tid å sette seg. 

  • Ansatte i organisasjonen er endringstrøtte og organisasjonen preges av at den framstår som utydelig for de ansatte, og som resultat bruker ansatte lang tid å finne ut hvem som er ansvarlig for hva. Høyt endringstempo har også svekket mulighetene for medvirkning.

  • Selv om evalueringen viser at det fortsatt er betydelig uro og frustrasjon i organisasjonen, finnes det også en rekke positive tegn. HVL har gjennom hele perioden hatt god gjennomføring i utdanningene, det har blitt etablert nye doktorgradsprogram, det er en økning i ekstern finansiering og vitenskapelig publisering. Det er imidlertid bekymringer blant de ansatte knyttet til den faglige virksomheten – herunder balansen mellom forskning og utdanning, store og små enheter, og store og små studiesteder.

  • I sine anbefalinger peker NIFU på flere forhold, men i hovedsak at HVL må rette oppmerksomheten mot mindre justeringer samt uformelle aspekter ved organiseringen og arbeid med organisasjonskulturen.

Les hele rapporten her