– Mindemyren kan bli Bergens nye sentrum en dag

Forskere ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) har undersøkt hva som skal til for å få ned biltrafikken i et transformasjonsområde som Mindemyren i Bergen. Måten man bygger veinettet på har noe å si både for biltrafikken og for utvikling av området, sier professor Akkelies van Nes.

– Om beboere og besøkende vil bruke bærekraftige transportmidler i framtiden, avhenger av strukturen på veinettet. Der hvor du har et finmasket gatenett, er det flere som tar beina fatt. Men der du har bilveier og byområder med store kvartaler, fremmes derimot privat bilavhengighet, forteller van Nes, professor ved Høgskulen på Vestlandet.

Hun er en av forskerne som har undersøkt utviklingen av Mindemyren i Bergen og sammenliknet det med to andre transformasjonsområder i Zurich. Resultatet er det samme: Jo mer man bygger ut bilveier, jo mer trafikkert blir området.

Men også andre faktorer spiller inn: Hvis du har store parkeringshus, lange avstander mellom kvartalene, og få vinduer eller dører i bygninger på gatenivå, så forårsaker det færre gående trafikanter, og flere kjørende.

– Trolig skaper det en følelse av utrygghet når det er lange kvartaler og få muligheter til å få kontakt med andre mennesker, sier van Nes, som har deltatt i prosjektet Spacergy, i samarbeid med byplanleggere, utviklere, grunneiere og europeiske forskere.

Norges største transformasjonsområde

Mindemyren er trolig Norges største transformasjonsområde. Det tradisjonelle industriområdet oppstod i sin tid på grunn av de store, flate tomtene, jernbanetraseen og den tilgjengelige bilveien. På grunn av behov for nye boliger og næringsarealer i Bergen skal området fortettes – det betyr at Mindemyren skal endres kraftig de kommende årene.

I disse dager er Bergen kommune i gang med å legge reguleringsplaner for det 500 dekar store området. Nå har forskere ved HVL utfordret kommunen på hvordan strukturen på vei- og gatenettet utformes, slik at energibruken fra transport kan reduseres. I tillegg er en bråte med studenter i gang med å analysere og å selv legge planer for utviklingen av Mindemyren.

Sentrumspotensiale

Van Nes mener at Mindemyren vil bli et svært urbant område i Bergen med de nye planene, og særlig hvis man tar utgangspunkt i bærekraftig transportbruk.

– Hvis Mindemyren får et godt veinett, kan området bli et ordentlig sentrum. Når byer vokser, oppstår det flere sentrum, slik Majorstua og Grünerløkka har vokst fram i Oslo. Hvis du bare knytter sammen boligene på Løvstakksiden, med boligene på oversiden av Inndalsveien, så har Mindemyren potensiale til å bli Bergens nye sentrum.