Ministerbesøk ved HVL om internasjonalisering

Tirsdag 23. april er HVL vertskap for forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i forbindelse med innspillmøtet til Mobilitetsmeldingen. Møtet finner sted på campus Kronstad, der HVL, UiB og NHH er invitert til å gi innspill til ministeren.

Du kan følge innspillsmøtet her. 

Prodekan Sigurd Sandvold ved fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett er en av dem som skal gi tilbakemeldinger til ministeren om hva som bør vektlegges for å få flere studenter til å reise ut.

Hva skal du si til Iselin Nybø?

– Jeg kommer til å fortelle hvordan vi jobber strategisk med å øke mobiliteten ved lærerutdanningene ved HVL. Vi vet at internasjonalisering er en viktig del av utviklingen av kvaliteten både på våre utdanningsprogram, men også FoU-virksomheten og praksis. Vi har derfor et overordnet mål om å styrke denne koblingen.

Sandvold forteller at den internasjonale FoU-virksomheten i sterkere grad skal knyttes til studentmobiliteten og ansattmobiliteten.

– Vi ønsker å styrke koblingen til FoU for å gjøre forskningen enda mer relevant i klasserommet. Undersøkelser viser at det har en motiverende effekt på studentene når forskere aktivt bruker sitt internasjonale forskningsnettverk i undervisningen, sier Sandvold.

Den nye lærerutdanningen har gitt nye muligheter

Høsten 2017 ble lærerutdanningen i Norge endret til å bli en masterutdanning for alle. Denne endringen har HVL benyttet seg av til å satse strategisk på økt internasjonalisering på lærerutdanningen. Dette vil Sandvold fortelle ministeren.

– Vi inngår et tettere og mer forpliktende samarbeid med utvalgte internasjonale hovedsamarbeidspartnere, og på den måten ønsker vi å skape attraktive utvekslingstilbud for våre studenter.

Et eksempel her er samarbeidet med universitetet KwaZulu-Natal (UKZN) i Sør-Afrika der vi nå har inngått et forpliktende samarbeid som både omhandler forskning, utdanning og praksis. Prosjektet er NOTED-finansiert.

– Vi har også som mål å øke samarbeidet med våre nordiske samarbeidspartnere på lærerutdanning, og også koblingen til institusjoner i Europa gjennom Erasmus + og Horisont 2020-programmene er satsingsområder fra fakultetet sin side.

Vil utfordre ministeren

Hva vil du utfordre ministeren på?

– Jeg vil utfordre ministeren til å gjøre noe med uttellingen på kortere utenlandsopphold.

– Vi har stor aktivitet på kortere utenlandsopphold, som innebærer opphold fra to til fire og seks uker, men disse oppholdene får ikke sektoren i dag uttelling på. Det blir ikke telt som en kvalitetskoordinator.

– Dette vil vi ha en endring på fordi undersøkelser viser at et slikt korttidsopphold kan lede til lengre studieopphold i utlandet på et senere tidspunkt i studiet. I tillegg viser undersøkelser at slike opphold har en motiverende effekt på at studentene fullfører studiet, avslutter Sandvold.

Vil at halvparten av alle studenter reiser ut

Iselin Nybø ønsker innspill på hva som skal til for at flere reiser ut. Hun har satt en ambisjon om at halvparten av alle studenter på sikt skal ta et studieopphold i utlandet. For å få til dette foreslår hun at mobilitet blir en integrert de av alle norske studieprogrammer.

Under innspillmøtet er derfor HVL, UiB og NHH utfordret til å si noe om hva de mener må til for å komme dit.

HVLs innspill til stortingsmeldingen

Stortingsmeldingen om mobilitet skal være klar ved årsskiftet 2019/2020.

Les innspillene fra HVL til Mobilitetsmeldingen.