Prosjekt faglig organisering er avsluttet

Fakultetene er i ferd med å tilsette ledere, ansvaret for å etablere en senterstruktur er lagt til prorektor for forskning, og felles råd og utvalg er etablert eller under etablering.

De fleste av leveransene som var lagt til Prosjekt faglig organisering i OU-programmet, er med det enten levert, eller ansvaret er plassert i linjen. Det betyr selvsagt ikke at faglig utvikling av HVL er avsluttet, men at ettersom nye ledere har kommet på plass, har de også fått overlevert dette ansvaret.

– Dette er i tråd med hvordan vi tenkte det skulle være da vi satte opp prosjektorganisasjonen for OU-programmet, sier programleder Wiggo Hustad.

Dekanene og fagmiljøene har også drevet store deler av arbeidet med fakultetsstrukturen hele tiden, og Hustad understreker at OU-programmet ikke skal tilsnike seg ære for resultatet av arbeidet som er gjort.

– Vi har prøvd å støtte prosessene, og legge til rette for involvering av ansatte og studenter. Det har vært et samarbeidsprosjekt, og jeg er imponert over i hvor stor grad fagmiljøene har klart å mobilisere sine medarbeidere, sier Hustad.

Senterstruktur for HVL

Arbeidet med fakultetsstrukturen tok naturlig nok mye oppmerksomhet, og det var ikke kapasitet til å starte en omfattende prosess med senterstruktur.

– Noen skulle kanskje helst sett at strukturen var på plass til årsskiftet. Samtidig gir denne forskyvingen oss bedre tid til å se hvordan organisering av sentre i HVL kan bidra til å støtte opp under våre strategiske mål, forskningssatsing på tvers av fakultet og institutt, og universitetsambisjonen, mener Hustad.

Nå skal prorektor for forskning sette ned et utvalg som får i oppgave å vurdere nettopp det. I tillegg vil man se på senterstrukturen i sammenheng med strategiprosessen, som nå starter opp. Kontaktperson for dette arbeidet er Anja Olsen Moberg.

Råd og utvalg

Interimsstyret vedtok alt for et år siden etablering av viktige lovpålagte råd og utvalg, og disse videreføres.

Når det gjelder arbeidet med etablering av andre råd og utvalg, er ansvaret for dette lagt i linjen under organisasjonsdirektøren. Endelige valg av slike har vært forskjøvet, delvis på grunn av at viktige lederposisjoner i fakultetene ikke har vært besatt. 

Kontaktperson for arbeidet med råd og utvalg er Ståle Berglund.

Samordning av utdanninger var også en prosess som krevde mer tid, og som vil kreve mye oppmerksomhet i fagmiljøene framover. Man har imidlertid fått identifisert de første utdanningene som skal samordnes, nemlig barnevern, sosialt arbeid og vernepleie (BSV).

De har nå opprettet et eget prosjekt for arbeidet og tilsatt en prosjektleder i 75 % stilling, dette er Cecilie Thaule Løvild.

Funksjonstid fram til nyttår

Ressursene i OU-programmet konsentrerer seg for tiden om arbeidet med administrativ organisering, der funksjonsplaner nå er på høring. Man regner med at endelig forslag blir levert rektor før jul.

Leveransen til prosjekt Administrativ organisering inkluderer også bemanningsplaner, som etter planen skal leveres i februar. OU-programmet sin prosjektorganisasjon opphører likevel formelt 31.12.17, som planlagt.

Ressursene blir da midlertidig lagt under organisasjonsdirektør. En permanent organisering av organisasjonsutviklingsarbeidet er foreslått i funksjonsplanen for området.

– Jeg må få rette en stor takk til medarbeiderne mine, som har jobbet både godt og hardt underveis. Jeg håper at vi de kommende årene makter å kritisk vurdere de organisasjonsmessige løsninger som nå er etablert, slik at vi kontinuerlig er på jakt etter gode faglige og administrative prosesser til beste for studenter og arbeids- og næringsliv på Vestlandet. 

– Fordelen nå er at vi er mange etterhvert som har fått erfaring med denne typen arbeid, sier Hustad. 

Hustad og teamet hans skal ha evalueringsmøte i desember, der de skal drøfte både hva som har fungert bra, og hva som har fungert mindre bra.

– Etter en slik prosess er det alltid læringspunkt å hente som organisasjonen kan dra nytte av i kommende prosesser, understreker Hustad. 

Følg arbeidet videre

Det er innplasseringsprosjektet som arbeider med å innplassere og tilsette ledere i de nye fakultetene. Dette arbeidet kan du følge via oppdateringer på Vestibylen, og nettsidene til innplasseringsprosjektet.

Du kan følge organisasjonsutviklingsarbeidet på nettsiden hvl.no/ou, som blir oppdatert med informasjon om prosessene så lenge de pågår.