Nettundervisning

Ved Høgskulen på Vestlandet tilbyr vi ei rekke nettbaserte studium. I nokre av desse går all undervisning føre seg på nett. Andre studium kombinerer nettsamlingar og samlingar på Campus.

Nettstudium er ei fleksibel utdanningsform, fordi studentane har stor grad av valfridom når det gjeld kvar, kva tid og korleis læringsaktivitetar blir gjennomført. Også du som er tilsett, kan i stor grad velje kvar og kva tid du skal gjennomføre undervisinga.

Som undervisar i eit nettstudium har du store mogelegheiter for å variere undervisninga. Du kan legge til rette for mange ulike arbeidsmetodar, og du kan gje studentane tilgang til varierte læringsressursar i ulike medium. Nettundervisning gir også ein unik sjanse til å arbeide og lære i nettverk, og utvikle kunnskap i samspel med andre (Fleksibel Utdanning Norge, 2017).

Vi skil mellom synkron og asynkron nettundervisnining. Ved synkron nettundervisning, må studentane møte til undervisning til angitt tid, men kan sjølv velje kvar i verda dei vil følgje undervisninga frå. Ved asynkron undervisning kan studentane velje både tid og stad for gjennomføring av undervisninga.

Har du spørsmål om nettundervisning?

Ta kontakt med hjelpelinja, så svarer vi deg så fort vi kan.

Hjelpelinja