Automatisering med robotikk (inkludert Y-veg)

Automatisering dekker mange tekniske fasettar i samfunnet. Ein automatiseringsingeniør kan konstruere, drifte og vedlikehalde automatiserte system. Dette er system som hentar data frå sensorar, og som overvaker, styrer og regulerer prosessar etter bestemte reglar og mål.

Ein ingeniør med utdanning innan automatisering, er godt rusta til å identifisere driftsproblem og finne løysingar på desse.

Automatisering med robotikk kan du studere i Bergen, Haugesund eller Førde.

I Haugesund er dette eit såkalla Y-veg-studium, det vil seie at du må ha relevant fagbrev som opptaksgrunnlag i staden for studiekompetanse. I Førde kan du ha enten fagbrev eller studiekompetanse for å få opptak. I Bergen er opptaksgrunnlaget studiekompetanse.