Forskingstenester

Biblioteket sine tenester retta mot forskarar og Ph.d-kandidatar ved HVL.

Publiser forskinga di

Registrer dine publikasjonar og prosjekt

Formidle forskinga di

På biblioteket tilrettelegg vi for deg i form av:

Ta kontakt med din kontaktbibliotekar for å høyre meir om våre formidlingstilbod.

Måling av forskingsresultat

Bibliometri kan brukast til å analysere forskingsresultat, både for vidare forsking og administrative formål.

Kunnskapsoppsummeringar og systematiske oversikter

Til kunnskapsoppsummeringar og systematiske oversikter trengs grundige litteratursøk og gode rutinar rundt dokumentasjon og rapportering. Biblioteket tilbyr tenester i fleire ledd av prosessen.