Forhandlinger om tilgang til vitenskapelige artikler (Oppdatert 8. juli)

HVL har avtale om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. Unit forhandler nå avtalen med Taylor & Francis. Avtalene med Wiley,  Elsevier (ScienceDirect) og SpringerNature er klare og tilgangene fortsetter.

Tilgang (oppdatert 8. juli)

  • SpringerNature:  Avtalen er klar. Tilgangen fortsetter. Les mer om avtalen.
  • Taylor & Francis: Forhandlinger pågår. Tilgang blir holdt åpen ut mai.
  • Wiley: Avtalen er klar. Tilgangen fortsetter. Les mer om tilgang og publisering i Wiley
  • Elsevier (ScienceDirect): Avtalen er klar. Tilgangen fortsetter. Les mer om avtalen
    Merk at det tidligere ble rapportert at forhandlingen var brutt og avsluttet med Elsevier (ScienceDirect), og at vi skulle miste tilgangen.
  • Tidsskrifter i Medical Collection fra Taylor & Francis mistet vi tilgang til ved utgangen av januar. Dette var en egen avtale gjennom Helsebiblioteket som opphørte 31.12.2018 og omfattes ikke av Units framforhandlede "grace access". Dersom Unit kommer til enighet med Taylor & Francis vil Medical Collection inngå i HVLs tidsskriftportefølje for 2019.

Hva må du gjøre?

Last ned aktuelle artikler før tilgangen forsvinner (se når det kan skje under "Tilgang"). Spesielt om du arbeider med oppgaver, litteraturgjennomganger eller større søk.

Pensum: Last ned artikler for ditt emne fra denne liste (oppdatert 6. mai):

Biblioteket arbeider med å legge til rette for alternative måter å skaffe tilgang til artikler på. Det vil fortsatt være mulig å bestille kopier av artikler fra biblioteket via fjernlån. 

Bakgrunn

Noen av avtalene våre er konsortieavtaler forhandlet via Unit. Dagens avtaler mellom Unit og Taylor & Francis, Wiley, Elsevier (ScienceDirect) og SpringerNature utgår alle 31.12.18.

Avtalene forhandles med fokus på nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, som slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Målet er å få på plass bærekraftige avtaler.

Forhandlingene med forlagene viser i varierende grad bevegelse mot åpen tilgang, og alle avtalene vil ikke være på plass innen 2019. HVL, i likhet med andre fag- og forskningsbibliotek, står dermed i fare for å miste tilgang til tidsskrift fra en eller flere av disse utgiverne.

Nyttig informasjon

Universitetsbiblioteket ved NTNU har laget en informativ oversikt over hvordan finne (åpent) tilgjengelige artikler.

UiT har publisert en nyttig ressurs, Tidsskriftavtaler 2019, med informasjon om avtaler som kan opphøre ved nyttår, hvilke konsekvenser det kan få for institusjonene og alternative løsninger for tilgang.