1.–7. trinn grunnskolelærer

Som lærer for 1.–7. trinn møter du unge og nysgjerrige elever, og du får være med på å åpne opp en ny verden med kunnskap.

Å skape gode klassemiljø

Som grunnskolelærer skal du kunne skape et godt klassemiljø for alle elevene, samtidig som man skal se den enkelte elev og tilrettelegge for dennes personlige og faglige utvikling.

Bidra til elevers personlige utvikling

Du vil være med på å påvirke og tilrettelegge for at en ny generasjon vil få et best mulig utgangspunkt for sin personlige utvikling, utdanning og senere yrkeskarriere.

En god begynneropplæring

I grunnskolelærerutdanningen for 1. – 7. trinn fordyper du deg i begynneropplæring innenfor lesing, skriving og regning. I tillegg til å undervise i ulike skolefag, vil du som lærer ha en viktig rolle i sosialiseringen av elevene.

Rollemodell

Du skal være en kunnskapsrik og tydelig rollemodell, som kan motivere og bidra til å løse eventuelle konflikter som oppstår.

Oppbygging

Oppbygging av lærerutdanningen er lik for alle tre campus ved Høgskulen på Vestlandet, men inntaksfagene og valgfagene varierer.

1. studieår

Du har pedagogikk og elevkunnskap (PEL), norsk, matematikk og et valgfag (fag 1). Les mer om valgfagene ved hvert enkelt studiested: StordSogndalBergen

2. studieår

Du fortsetter med fag 1, PEL, norsk og matematikk.

3. studieår

I høstsemesteret velger du et nytt valgfag. Du kan velge mellom undervisningsfag, profesjonsrettet pedagogikk, spesialpedagogikk eller andre skolerelevante fag. Dette semesteret er det også mulig å reise på utveksling. I vårsemesteret velger du å fordype deg i enten i fag 1, norsk eller matematikk. Dette semesteret er det også mulig å reise på utveksling i fag 1,2 eller 3.

4. studieår

Du har PEL og masterfaget du har valgt. Som masterfag kan du velge et undervisningsfag, profesjonsrettet pedagogikk eller spesialpedagogikk. Les mer om mulighetene ved hvert enkelt studiested: StordSogndalBergen.

5. studieår

Du fortsetter med PEL og skriver masteroppgave.

Generell informasjon

Vær oppmerksom på at alle fagtilbud utlyses med forbehold om at der er mange nok søkere til at faget kan gå.

I noen tilfeller kan det være begrensninger i antall plasser i et fag. Tildeling av plassene vil da bli basert på dine tidligere karakterer i grunnskolelærerutdanningen. 

Mulighet for overflytting

Dersom du ønsker å gå videre med et masterfag i 4. studieår som ikke tilbys på den campus du er tatt opp ved, kan du søke om overflytting til andre campuser i HVL som har dette fagtilbudet. Som student ved Høgskulen på Vestlandet vil du ha fortrinnsrett foran studenter fra andre utdanningsinstitusjoner.

Masterkrav

For å kunne gå videre til masternivå, må du ha 60 studiepoeng i dette faget fra de tre første årene i studiemodellen.

For studenter som velger spesialpedagogikk eller profesjonsrettet pedagogikk som masterfag, må disse i 4. studieår ta 30 studiepoeng i et undervisningsfag på masternivå som de har 60 studiepoeng i fra de tre første årene.

Kompetansekrav

Utdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn og unge på 1. – 7. trinn i grunnskolen.

For å undervise i følgende fag er det krav om minimum 30 studiepoeng som er relevant for det aktuelle faget:

  • Norsk
  • Samisk
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Særskilt norskopplæring
  • Norsk for elever med samisk som førstespråk
  • Norsk tegnspråk
  • Norsk for hørselshemmede
  • Engelsk for hørselshemmede

Det er obligatorisk med 30 studiepoeng i Norsk og Matematikk i utdanningen, i tillegg til 60 studiepoeng i faget Pedagogikk og elevkunnskap.

For å undervise i andre fag på 1. – 7. trinn er det ikke krav til relevante studiepoeng.

Hva kan du jobbe som?

Utdanningen kvalifiserer til å jobbe som lærer i grunnskolen. I tillegg finnes grunnskolelærere innenfor mange andre yrker, som voksenopplæring, skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid og fagpolitisk arbeid.

Ta lærerutdanning i Bergen, Sogndal eller på Stord

Bli lærer! Ta lærerutdanning ved HVL!

Sletting av studielån

Begynner du på lærerutdanning til høsten og fullfører på normert tid? Da kan du få ettergitt inntil halvparten av studielånet!

Les om ordningen