Onsdag 24. april

 • 08.30
  Registrering

  Quality Hotel Sogndal

 • 09.00
  Kortreist kulturinnslag

  Musikar Karl Seglem

 • 09.15
  Opning av konferansen

  Lars Sponheim, Fylkesmann i Vestland.

 • 09.25
  Kva skjer med klimaet etter 2100?

  Anne-Katrine Faber, Bjerknes senter for klimaforsking

 • 09.50
  Klimarelaterte risikofaktorar og deira betydning for norsk økonomi

  Klimarisikoutvalet v/Linda Nøstbakken, NHH

 • 10.15
  Kaffipause, beinstrekk og plakatpresentasjonar

  I pausen vil studentar frå Høgskulen på Vestlandet sin master i Climate Change Management presentere sine masteroppgåver i mingleområdet utanfor konferanselokalet. 

 • 10.45
  Norske bankar si rolle i arbeidet med klimaomstilling

  Knut Oscar Fleten, Adm. direktør i Sparebank 1 Hallingdal Valdres

 • 11.10
  Klimarisiko i kommunale avgjersler

  Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør Kommunalbanken
  Alexander Oliver Berg, seniorrådgjevar CICEROs klimafinansteam

 • 11.35
  Korleis formidle den dystre klimabodskapen og samstundes engasjere og motivere til omstilling?

  Tidlegare NRK-journalist Petter Nome og noverande NRK journalist Mads Nyborg Støstad kjem for å snakke om sitt arbeid med formidling av klimabodskapen. Dei møter Marianne Presthus Heggen ved Høgskulen på Vestlandet, som mellom anna forskar på utdanning for berekraft, og klimaforskar Carlo Aall ved Vestlandsforsking for å diskutere korleis ein kan formidle den dystre klimabodskapen, og samstundes engasjere og motivere til omstilling.

 • 12.55
  Oppsummering av plenumssesjonen og praktiske detaljar om parallellsesjonane
 • 13.00
  Lunsj
 • 14.00
  16.30
  Parallellsesjon I: Barn og unge som endringsagentar

  • Borna som er dei viktige endringsagentar framover, seie noko om kva dei tenkjer (og allereie no veit) dei kan gjere som kan hjelpe og gi håp for framtida
  v/Barn og vaksne frå Nygaard Barnehage i Gloppen
  • Elevar frå Firde vidaregåande presenterer
  • Lærarar frå Firde vidaregåande skule fortel om deira tankar bak korleis dei arbeider
  v/Hans Græsli og Martin E. Koren
  • Presentasjon av ein studie av korleis lærarar i skulen kan jobbe med klimadata
  v/Lisa Steffensen, PhD-student ved HVL
  • Kvifor er eigentleg barn og unge viktige endringsagentar?
  Marianne Presthus Heggen, HVL
  • Diskusjon med innspel frå salen
  Korleis tek vi i mot og løfter fram barn og unge som endringsagentar? Og korleis tek vi imot desse endringsagentane i utdanninga og samfunnet?

 • 14.00
  16.30
  Parallellsesjon II: Arbeidsseminar om klimatilpassingsteknologi
  • Teknologi for klimatilpasning av bygninger– hva finnes og hva trengs av nye løsninger, teknologi og produkt? v/Cecilie Flyen, Sintef Byggforsk
  • Innovasjon og utvikling av naturbasert klimatilpasning – bærekraft og lønnsomhet v/Kristin Magnussen, Menon Economics
  • Tiltak, innovasjon og teknologi som er teken i bruk for å klimatilpasse jordbruket i Lærdal v/Harald Blaaflat Mundal, Lærdal Grønt
  • Korleis kan Innovasjon Norge støtte utvikling og bruk av klima- og miljøteknologi? v/Leif Inge Husabø, Innovasjon Norge Vestland
  • Bruk og utvikling av klimatilpassingsteknologi - eit mogeleg satsingsområde for næringslivet i Sogn? v/Tone Rusdal, Vestlandsforsking
  • Gruppediskusjon: Kva for klimautfordringar trengs å løysast i samfunnet/for di verksemd, kva type teknologi/løysingar trengs og kven kan utvikle denne teknologien/løysingane/tenestene?
 • 14.00
  16.30
  Parallellsesjon III: Klimaendringar – flaumen i oktober 2018 og tilskot til klimatilpassingstiltak
  • Flaum og skredvarselet v/Ingeborg Krøgli, NVE
  • Flaumen i Luster v/Luster kommune
  • Registrering av flaumer i regObs og flaumdatabase v/Lars Slåke, NVE
  • NVE si rolle ved overvasshandtering v/Rune Bratli, NVE
  • Korleis bidrar skadeforsikring til klimaomstilling v/Mia Ebeltoft, Finans Norge
  • Tilskot til klimatilpassing v/Ida Marie Gildestad, Miljødirektoratet
  • Grøne lån til klimatilpassing v/Torunn Brånå, Kommunalbanken
  • Tilskot, bistand og støtte til kartlegging av kritiske punkt v/NVE
 • 18.30
  NORADAPT inviterer konferansedeltakarane til APERITIFF på Quality Hotel Sogndal

  Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning vil presentere senteret, samarbeidspartnarar og kva oppgåver og aktivitetar senteret vil drive med. Vi tek gjerne ein uhøgtideleg prat om problemstillingar rundt klimatilpassing, innspel til aktivitetar senteret bør ha og mogleg prosjektsamarbeid. Servering av drikke og snacks.

 • 19.30
  Middag på Quality Hotel Sogndal