Studentmentor ved FØS i Sogndal

Vi er på jakt etter deg som er 1. eller 2. års student no i studieåret 2020/2021 på Økonomi og administrasjon eller Eigedomsmekling i Sogndal, samt 2. års studentar på Økonomi og jus.

For å sikre best mogeleg læringsmiljø, har HVL innført mentorordning ved fleire studieprogram. Som studentmentor skal du og ein medstudent ha ansvar for ulike aktivitetar og leie nye studentar gjennom deira fyrste semester. Målet er å bidra til at dei nye studentane kjem godt i gang med utdanninga si, både fagleg og sosialt.

Arbeidsoppgåver:

  • Planleggje og gjennomføre møter med studentgruppa di, både med fagleg innhald og læringsmiljøinnhald
  • Delta i kontaktmøte med instituttet
  • Delta i erfaringsutvekslingsmøte med andre studentmentorar
  • Delta i evalueringsmøte og skrive korte referat/rapportar frå møta med studentgruppa

Du får opplæring og kurs

Som studentmentor vert du kursa i gruppe- og prosessleiing, og får opplæring i den praktiske gjennomføringa av aktivitetane. Du arbeider i team med ein annan studentmentor, og det er lagt opp til erfaringsutveksling med heile studentmentorgruppa undervegs. Du vert også følgt opp av programkoordinator ved instituttet og prosjektgruppa på HVL.

Arbeidstid, løn og attest

Jobben er løna (inkludert kurs, førebuing og evaluering) med kr 185 (lønstrinn 35) per time. Arbeidstid kan variere, men er normalt 3 timar per veke gjennom haustsemesteret, med moglegheit for forlenging i vårsemesteret. Totalt er arbeidstilhøvet da på ca. 60 timar. Du får attest frå HVL etter at jobben er fullført.

Forventningar til deg:

  • Du evner å sjå førstårsstudentane og kan improvisere
  • Du kan arbeide sjølvstendig, strukturert og er god til å planleggje
  • Du har lyst og er motivert til å arbeide med nye studentar og å bidra til å etablere eit læringsmiljø 
  • Du har innsikt i eige studieprogram, særleg første studieår, og kjenner struktur og innhald
  • Det er ein fordel, men ikkje eit krav, om du er engasjert i studentrelaterte aktivitetar

Søknadsfrist 11. juni

Klikk på lenken og fyll ut søknadsskjema

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Øystein Backelin (rådgjevar Avdeling for utdanningskvalitet) eller med Mona Kristin Nytun (prodekan for utdanning FØS, Institutt for økonomi og administrasjon). 

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til informasjons- og gruppesamtale på Zoom i midten av juni.