Forskning ved Mohnsenteret

Forskningen ved Mohnsenteret kjennetegnes av høy internasjonal kvalitet og høy regional relevans. Forskningen danner også utgangspunkt for senterets arbeid med å tilrettelegge for og undervise om innovasjon og regional utvikling.

Sentrale forskningstema ved Mohnsenteret er:

 • Innovasjonssystemer
  • Regionale og teknologiske innovasjonssystemer, næringsklynger, verdikjeder
  • Transformasjon og bærekraftig omstilling
  • Innovasjonspolitikk
 • Innovasjonsledelse og produktutvikling
  • Utvikling og implementering av teknologiske og ikke-teknologiske innovasjoner
  • Ledelse og organisering av innovasjonsprosesser
  • Markedsføring av innovasjoner
 • Entreprenørskap og forretningsutvikling
  • Nye bedrifter, nye bærekraftige forretningsmodeller, digitalisering
  • Kommersialisering av forskning
  • Entreprenøriell læring
 • Sosiale innovasjoner
  • Innovasjon på nye samfunnsområder; helse, utdanning, offentlig sektor

Forskningen ved Mohnsenteret ligger i spennet mellom teoretiske og anvendte problemstillinger, og utforsker hvordan verdiskapning og lønnsomhet kan fremmes og realiseres parallelt med et grønt skifte og en videreføring av velferdssamfunnet. Vi er følgelig opptatt av at innovasjoner skal være ansvarlige og at de skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling. Empirisk forholder vi oss i hovedsak til Vestlandet.

Eksempler på spørsmål som stilles er: Hvordan fornye et næringsliv som er avhengig av olje og gass? Hvordan bidra til mer bærekraftig utvikling innenfor ressursbaserte næringer? Hvordan stimulere til mer entreprenørskap og flere bedriftsetableringer? Hvordan sikre god ledelse og gjennomføring av innovasjonsprosjekter? Hva hemmer og fremmer innovasjon innen offentlig sektor?

Forskningen ved Mohnsenteret er retningsgivende for våre andre aktiviteter, det vil si  tilrettelegging for og undervisning om innovasjon. Dette innebærer at vi ønsker å bidra med forskningsbasert kunnskap til en ansvarlig utvikling av innovasjonssystemet på Vestlandet.

Gjennom forskning utvikler vi systematisk kunnskap om virkemidler og metoder for å stimulere til innovasjon og entreprenørskap. Denne kunnskapen bidrar vi også med i undervisning og veiledning på HVLs masterprogrammer i Innovasjon og entreprenørskap, realfaglig retning og Innovasjon og ledelse, samfunnsfaglig retning. I tillegg utgjør denne innovasjonsforskningen en bærebjelke for vår PhD-satsing «Responsible innovation and regional development».

Professor
Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling