Sentrale dokument for OU-programmet

Her finn du ei samla oversikt over sentrale dokument for prosjekta i organisasjonsutviklingsprogrammet (OU-programmet).

Administrativ organisering

Høyring om funksjonsplanar

Svar på høyringa

Skulle du finne feil i materialet, gi beskjed til ou-info@hvl.no

*Oppdatert 19.12.17 med eit manglande høyringsinnspel.

Forslag til funksjonsplanar

Det er prosjektgruppene i delprosejekt P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur som har utarbeida forslag til planar, ut i frå eksisterande føringar og ein konsulterande prosess. Her er alle forslaga som er sendt på høyring. 

Basert på funksjonsplanane er det utarbeidd ei samla oversikt over korleis fellesadministrasjonen vil sjå ut med forslaga i planane. 

Sjå forenkla organisasjonskart for fellesadministrasjonen.

Informasjonsmøte om funksjonsplanane

Måndag 11. desember blei det arrangert informasjonsmøte der alle planane blei presenterte. Her kan du sjå opptak frå og overordna tidsplan for møtet

Fagleg organisering

Høyringar

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap 

Fakultet for helse og sosialfag

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Prosessplanar - instituttstruktur

Høgskulestyret skal i september 2017 gjere vedtak om instituttstruktur ved dei fire fakulteta på HVL. Fakulteta har laga kvar sine prosessplanar som illustrerer korleis dei jobbar og organiserer prosessane.

Prosessplanane gir ei oversikt over korleis arbeidet praktisk blir lagt opp. Planene gir oversikt over kva som skjer når, og kva som er føremålet med aktiviteten. 

Planane kan bli justerte undervegs. 

Prosjektmandat

Alle prosjekta har eit overordna mandat som skildrar mål og omfang for prosjektet, fremdriftsplan og leveransar, samt organiseringa av prosjektet. 

Prosjektplanar for delprosjekt

Digitalisering

Sluttrapport frå Prosjekt digitalisering

Førebuing til strategiprosess (forprosjekt)