Finn ein forskar

Er du på utkikk etter ein forskar på eit aktuelt tema?

Spør gjerne ein av presskontaktane våre dersom du treng hjelp!

Ekspertliste for aktuelle tema:

Helse og omsorg:

Vaksiner

Hygiene, hygienetiltak, sykepleie

 

Svangerskap, fødsel og amming

Barsel og svangerskap:  

Eldre fødande 

 • Fagseksjonsleiar og førsteamanuensis Vigdis Aasheim, tlf: +47 55 58 56 47  

Fødsel, fosterovervaking, simulering, studentaktive læringsformer: 

Fødsel og migrasjon, gravide innvandrarkvinner 

 • Fagseksjonsleair og førsteamanuensis Vigdis Aasheim, tlf+47 55 58 56 47  

Ammeråd: 

Folkehelse, livsstil, trening, talentutvikling

Folkehelse, trening:

Ekspertområder: Folkehelse, livsmestring

Ekspertområder: Trening, prestasjonsutvikling, talentutvikling, selektering i barneidretten

Ekspertområder: Fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet, trening, treningssenter, mosjonsidrett.

Ekspertområder: Trening utenfor treningssenter/hjemmetrening

Folkehelse, sykdommer:

Overvekt/fedme:  

Ekspertområder: Forebygging av fedme

Ekspertområder: Forebygging og behandling av fedme/fedmekirurgi 

Seksuell helse:

Psykisk helse, samliv, familie, ensomhet

 

Ekspertområder: Sammenheng mellom sosiale relasjoner, stress og helse. Ensomhet, sjenerthet, parforhold og samlivskvalitet

Ekspertområder: Psykisk helse, samliv

 • Lennart Lorås mob: 984 22 113 / E-post: Lennart.Loras@hvl.no 
 • Ekspertområder: Familieterapi, parterapi, familieforhold – kommunikasjon, sosialfag, rus og psykisk helsevern

Ekspertområder: Klinisk psykologi med særlig kompetanse på psykisk helse og utviklingsforstyrringar hos sped- og småbarn.

Kunnskapsoversikt innen helseforskning

 

Eldreomsorg

 

Ekspertområder: sykehjem, palliativ omsorg, hjemmesykepleie, hjemmetjenester, rehabiliteringstjenester i kommunene, kvalitet i tjenestene.

Kontorutforming og heimekontor:

Kontorutforming og heimekontor

Ane Kjellaug Brekke Gjerland - prosjektleiar

 • Forskningsfelt: Kontor/arbeidsplassutforming og heimekontor
 • E-post: Ane.Kjellaug.Brekke.Gjerland@hvl.no Tlf: +47  570 02 154

Skule:

Skolemåltid og mat i barnehagen

Digitale klasserom og e-læring

IKT-pedagogikk/e-læring/innovativ bruk av digital undervisning:

Aslaug Grov Almås - Førsteamanuensis

 • IKT i grunnskolelærerutdanning, IKT i pedagogisk praksis
 • hvordan undervise ved hjelp av digitale verktøy på en god pedagogisk måte
 • E-post: aslaug.almas@hvl.no, Mob: 997 31 49

Anders Grov Nilsen - Førstelektor

 • E-læring og pedagogisk bruk av IKT
 • E-post: anders.nilsen@hvl.no, Tlf: 53 49 15 11 Mob: 482 40 576

Oded Ben-Horin - Professor og instituttleder for Institutt for kunstfag

 • Forskningsfelt: Kreativitet i skolen, jazzmusikk, vitskapsinspirert musikk, digitalt undervisningssamarbeid på tvers av landegrenser

Skule og lærarutdanning

 

Kreativitet og kunstfag

Oded Ben-Horin - Førsteamanuensis og instituttleder for Institutt for kunstfag

 • Forskningsfelt: Kreativitet i skolen, jazzmusikk, vitskapsinspirert musikk, digitalt undervisningssamarbeid på tvers av landegrenser

Barnehage:

Barnehagebarn

Lek og læring i friluftsliv

 

Tilvenning i barnehage

Johanna Birkeland – Postdoktor

Barnevern og sosialt arbeid: 

Barnevern og sosialt arbeid

Rus, sosialt arbeid (sosionom):

 • Svanaug Fjær - Instituttleder Velferd og deltaking.
 • Kari Dyregrov - Professor

Barnevern, omsorgssvikt, familievold, overgrep mot barn:

 • Magne Olav Mæhle - Professor
  • Klinisk barne- og ungdomspsykologi, familieterapi, omsorgssvikt og overgrep mot barn.
  • E-post: Magne.Mehle@hvl.no Mob: 958 00 160
 • Kjersti Alsaker – Professor
 • Vold i nære relasjoner, livskvalitet, etikk
 • E-post: Kjersti.Alsaker@hvl.no Mob: 920 89 489

Velferdsteknologi, oppfølging av eldre på avstand:

 • Liv Jorunn Solstad – daglig leder for Laboratorium for teknologi i helse
  • Velferdsteknologi i kommuner og helseforetak
  • Stor pågang fra kommuner som ber om råd på digitale løsninger
  • E-post: Liv.Jorunn.Solstad@hvl.no, Mob: 415 00 856

Ungdomssosiologi/krisens innvirkning på ungdom:

 • Roger Hestholm – Førsteamanuensis
 • E-post: Roger.Hestholm@hvl.no
 • Tlf: +47 57 67 62 68, Mob: 993 96 356

 Sikkerheit til havs:

Navigasjon, skipssikkerhet, skipstrafikk

 • Johanne Marie Trovåg, mob91 37 26 53 / E-post: johanne.trovag@hvl.no 
  EkspertområderSkipstrafikk og skipssikkerhet, navigasjon. (Helge Ingstad-ulykken) Maritim næring: offshore-krise, sysselsetting, arbeidsmarked for maritimt utdannede.  
 • Margareta Holtensdotter Lutzhoft, mob947 93 796 / E-post: Margareta.Holtensdotter.Lutzhoft@hvl.no
  Ekspertområder: autonome skip/førerløse skip med fokus på menneskelige faktorer, menneskesentret design. 

 

Evakuering cruiseskip og passasjerskip

 • Helle Asgjerd Oltedalmob: 938 26 187 / E-post: Helle.Oltedal@hvl.no
  Ekspertområder: evakuering av passasjerskip/ cruiseskip i arktiske strøk, sikkerhetsledelse til sjøs, den menneskelige komponenten i sikkerhet på skip. (Uttaler seg ikke om tekniske sider ved skipssikkerhet) 

Piratangrep, terrorsikring av skip

 • Sigmund Simonsenmob: 959 04 343 / E-post: Sigmund.Simonsen@hvl.no
  Ekspertområder: Skipssikkerhet og maritimt regelverk, f.eks. plikter og ansvar mht. Helge-Ingstad-ulykken og andre sjøulykker.  
  Piratangrep og terrorsikring av skip. 
  Forsvarets rettslige handlingsrom, både nasjonalt (f.eks. suverenitetshevdelse i Norge) og internasjonalt (f.eks. deltakelse i Irak og andre operasjoner). 

Klima og miljø:

Skred og geofare

 • Stein Bondevik - Professor
  • Ekspertområde: Utløysing av jordskred, spor etter tsunamiar
  • E-post: stein.bondevik@hvl.no, mob: 473 37 623
 • Denise Christina Ruther - Førsteamanuensis
  • Ekspertområde: Skredprosessar, skredfarevurdering, geofare, sedimentologi
  • E-post: denise.christina.ruther@hvl.no, mob: 966 93 575

 

Isbreer

Ekspertområder: Breer, kvartærgeologi og klima

Ekspertområder: Geofysikk, bredynamikk, brehydrologi

 

Arealplanlegging og byutvikling:

Arealplanlegging og byutvikling

Ekspertområder: Byutvikling og fysisk utforming av bybildet

Ekspertområder: Fysisk planlegging, arkitektur, kulturminnevern og universell utforming

Ekspertområder: Transportplanlegging, bærekraftig mobilitet, gangfelt, områdeutvikling og medborgerskap, strategisk og regional planlegging

Økonomi: 

Økonomi, arbeid, velferd og bank

Teknologi og ansvarlig innovasjon: 

Smarte byer, kunstig intelligens

 • Reza Arghandeh - professor i datavitenskap, matematikk og fysikk
 • Ekspertområder: smarte byer, kunstig intelligens, smart grid, analyser av satelittbilder
 • E-post: Reza.Arghandeh@hvl.no Tlf: +47 55 58 71 95

Datateknologi innen helse

 • Ilker Meric - Førsteamanuensis innen datateknologi, elektroteknologi og realfag
 • Ekspertområder: partikkelterapi, Monte Carlo-metoder, sensorer og sensorutvikling, dataanalyse. Leder nå prosjekt om å utvikle et kamera som skal sikre en bedre strålebehandling av kreftpasienter
 • E-post: Ilker.Meric@hvl.no Telefon: +47 55 58 76 83/ 932 93 775 

Robotikk og digitalisering

Ekspertområde: robotikk (robotar versus menneske på arbeidsplassen, robotar som hjelp i helsevesenet), digitalisering i næringslivet (behovet for digitalisering, korleis ta i bruk data på nye måtar)

 

Mobilapplikasjoner

Ekspertområde: programvareteknikk, mobilapplikasjoner

 

Brannsikkerhet:

Brannsikkerhet

Torgrim Log, professor i brannsikkerhet og HMS
- Lyng-, gress og skogbrann, brann i historiske bygninger, tunnelbrann, industribranner og -eksplosjoner. 
- Mob: 900 50 001, e-post: Torgrim.Log@hvl.no
- Forskningsprosjekt storbrann: https://www.hvl.no/forsking/gruppe/storbranner/

Arjen Kraaijeveld, førstelektor og brannmann
- Brannspredning, materialfuktighet, tunellbrann, brannsikkerhet
- Mob: 994 78 496, e-post: Arjen.Kraaijeveld@hvl.no

Bjarne Christian Hagen, førsteamanuensis i brannsikkerhet og HMS
- Brannsikkerhet, ulmebrann, intervjuet ifbm brann i parkeringshuset på Sola Lufthavn
Mob: 975 03 578, e-post: bjarne.hagen@hvl.no
- Leder forskningsprosjekt om brannsikkerhet blant sårbare grupper. 70 prosent av de som dør i brann i dag tilhører sårbare grupper dvs: eldre og personer som sliter med rus og psykiske problemer.
 


Avdelingsleiar
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Seniorrådgivar
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt