Sentrale dokument

Fusjonsavtalen frå 2016 slår fast at HVL skal arbeide for å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil. Ambisjonen er skriven inn i HVL sine verksemdsmål og i utviklingsavtala med Kunnskapsdepartementet. Ikkje minst står han heilt sentralt i HVL sin strategi for 2019-2023.

Alle desse førande HVL-dokumenta kan du lese her:

Sjå også: NOKUT sin rettleiar for akkreditering.

Krava som HVL må innfri for å bli universitet er fastsette av Kunnskapsdepartementet i Studiekvalitetsforskrifta og av NOKUT i Studietilsynsforskrifta. Vidare gir følgande nasjonale dokument viktige signal for kva som er forventa av universitet- og høgskulesektoren no og i åra framover:

  • Strategi for forsking og innovasjonssamarbeid med EU. Horisont 2020 og ERA.
  • Meld.St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreformen i universitets- og høgskulesektoren
  • Meld.St.16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høgare utdanning
  • Meld.St. 4 (2018-2019) Langtidsplan for forsking og høgere utdanning 2019-2028
  • NOU 2020:2 Framtidige kompetansebehov III
  • Meld.St. 7 (2021-2021) En verden av muligheter 
  • Stortingsmelding om arbeidslivsrelevans (kjem i 2021)
  • Ny universitets- og høgskulelov (kjem i 2021)
  • Stortingsmelding om styring av universitet og høgskular (kjem i 2021)