Søknadsprosess: Korleis ligg HVL an til å bli universitet?

Korleis ligg HVL an til å bli universitet?

Dei 13 krava for å bli universitet omfattar alle delar av verksemda. Nokre av krava har vi allereie oppfylt som høgskule, og vi er på god veg til å oppfylle dei som står att.

Målet er å sende søknaden slik at vi kan få universitetsstatus i 2023. Under er dei fem viktigaste områda vi må løfte oss for å sikre oss at vi oppfyller alle krava og når målet om å bli universitet. Alle desse er område vi uansett må jobbe med som høgskule, for å bli betre og for å møte krav og forventningar frå styresmakter, samfunns- og arbeidsliv og studentar.

Fagmiljø

Som profesjons- og arbeidslivsretta universitet må dei tilsette ha ein variert og samansatt kompetansprofil for å gi studentane eit godt og relevant fagmiljø. HVL må fortsatt ha ein litt høgare del med førstekompetanse og professor-/dosentkompetanse enn i dag. Det må skje både gjennom intern kompetanseheving og gjennom nyrekruttering. Per oktober 2020 er delen faglege tilsette med førstekompetanse 58 prosent, noko som bør auke til noko over 60 prosent innan vi leverer søknaden. Målet er å nå 65 prosent innan 2025, men heller ikkje meir. Vi skal òg sørge for å ivareta og rekruttere med tanke på praktisk arbeidserfaring og høg pedagogisk og digital kompetanse. Alle desse kompetansetypane treng vi for at fagmiljøa skal dekke behova i våre studieprogram, og for å styrke vår arbeidslivsretta profil. 

Stabil forskarutdanning

Dei fire doktorgradsprogramma ved HVL er nokså unge. Seint i 2022 eller tidleg i 2023 reknar vi med å ha oppfylt det kvantitative kravet til opptak (på alle fire programma) og til gjennomstrøyming (på to av dei). Det er først og fremst desse strengt kvantitative krava som avgjer når vi kan sende universitetssøknaden.

FoU-basert utdanning

Vi må sikre oss at den forskinga og det utviklingsarbeidet som HVL-tilsette gjer, heng godt saman med dei utdanningane vi driv. FoU-verksemda skal gjere utdanningane betre og meir relevante for det arbeidslivet studentane vil møte når dei er ferdige med studia. Det må vi som institusjon sikre oss gjennom praktiske ordningar på studieprogramma, og viss naudsynt gjennom å justere gjeldande strategiar og handlingsplanar.

Høg internasjonal kvalitet

For å vere mest mogleg sikre på å nå kravet om høg internasjonal kvalitet, må vi heve oss med omsyn til publisering, eksternfinansiering og internasjonalt samarbeid. Her skjer det allereie mykje positivt ute i fagmiljøa, og det er berre å vidareføre og styrke dei gode initiativa og trendane som vi allereie ser. Publiseringstala er på veg opp, HVL lukkast betre og betre med finansiering frå Forskingsrådet, og det blir satsa mykje på søknadar om EU-finansiering. Å nå opp i den harde konkurransen om EU-midlar er ein særs viktig indikator når kvaliteten på utdanninga og forskinga vår skal vurderast av NOKUT sine fagkomitear. Det er også noko som i neste omgang gir god utteljing for HVL gjennom det norske finansieringssystemet, og såleis positivt på fleire område.

Organisering og infrastruktur

Vi må vise at HVL etter fusjonen fungerer godt organisatorisk og fagleg, også på tvers av studiestadar. Det betyr at utvikling av alle dei fem campusane er viktig for å styrke ambisjonen om å bli universitet. Vi må dyrke vår profil som eit profesjons- og arbeidslivsretta universitet med god forankring i heile regionen vår – tett på samfunnet. Det gir oss også ein særskild identitet som skil oss frå dei to etablerte by-universiteta i regionen.