Førsteamanuensis

Ann Karin Sandal

Arbeids- og kompetanseområde

Eg underviser på Master i læring og undervisning og emna Læring i klasserommet og Metode og vitskapsteori. Eg har òg lang erfaring med undervisning og fagleg ansvar på vidareutdanningstilbod for lærarar i grunnskulen og vidaregåande opplæring, mellom anna Vidareutdanning i vurdering og Vidareutdanning i Yrkesfagleg fordjuping for yrkesfaglærarar. Sidan hausten 2017 har eg jobba med Yrkesfaglærarløftet og emnet Vurdering for læring på yrkesfag. Eg har undervisningsoppgåver knytt til pedagogikk i grunnskulelærarutdanninga 5-10.
Andre arbeidsoppgåver:
Koordineringsansvar på campus for Master i læring og undervisning
Emneansvar på emna Læring i klasserommet og metode og vitskapsteori på masterprogrammet.
Prosjektleiar for HVL sitt arbeid med YrkesfaglærarløftetLeiar for forskingsgruppa Research in Learning and teaching (RiLT)

Underviser i

 • Læring i klasserommet (MAS3-300)
 • Metode og vitskapsteori (MAS3-301)
 • Vurdering for læring på yrkesfag (vidareutdanning i Yrkesfaglærarløftet)
 • Vurdering for læring 2 og klasseleiing (vidareutdanning i Yrkesfaglærarløftet)

Forskar på

 • Vurdering i grunnskule og vidaregåande opplæring, og særskild innanfor yrkesfag
 • Klasseleiing og vurdering
 • Ungdom og utdanningsval
 • Overgangsprosessar i utdanningssystemet og særskilt mellom ungdomsskule og vidaregåande skule

Forskargrupper

 • Research in Learning and Teaching (RiLT)
 • RespMath

Utvalde publikasjonar

 • Educating for the future: A conceptual framework of responsive pedagogy

  Smith, Kari, Gamlem, Siv Therese Måseidvåg, Sandal, Ann Karin, Engelsen, Knut Steinar (2016)
 • Ungdom og utdanningsval. Om elevar sine opplevingar av val og overgangsprosessar. Avhandling til PhD-graden

  Sandal, Ann Karin (2014)
 • Vocational students experiences with assessment in workplace learning

  Sandal, Ann Karin, Smith, Kari, Wangensteen, Ragne (2014)
 • Møte med yrkesfagleg utdanning i den norske vidaregåande skulen

  Sandal, Ann Karin, Smith, Kari (2012)
 • Frå ungdomsskule til vidaregåande skule - elevane si stemme :

  Sandal, Ann Karin, Smith, Kari (2010)