Praksisstudier ved FHS, Bergen

Her finn du nyttig informasjon for deg som er praksisrettleiar.

Kvar utdanning har ein fagleg og ein administrativ praksisansvarlig. Kvar student får ein kontaktlærer som er bindeledd med praksisfeltet.

Praksisområdar 

Studentane ved Fakultet for helse- og sosialfag (FHS) har klinisk praksis i eit stort område. Radiografutdanningen, ergoterapiutdanningen, fysioterapiutdanningen og jordmorutdanningen er regionale utdanningar i Helseregion Vest. Studentar ved disse utdanningane må rekne med å ha praksis i dette området.

De øvrige utdanningane har i hopraksis i Hordaland fylke.

Vil du bli praksisveileder?

Et nytt studietilbud for praksisveiledere, Rettleiingspedagogikk,  starter opp høsten 2019. Se her for mer informasjon.

Vi er interessert i å få flere veiledere for studenter i praksis. Er du interessert i å bli veileder, ber vi om at du tar kontakt med oss.

Praksisseminar og konferanser

Den enkelte utdanning tilbyr ved jevne mellomrom praksisseminar for praksisveilederne. 

Praksisseminar

Her finner du informasjon om praksisveiledersamlinger og praksisveilederkurs, når det blir arrangert.

Ergoterapeututdanningen arrangerer praksisveilederseminar 06. september 2019. 

Program for praksisseminaret

Dersom du ikke er praksisveileder, kan du likevel delta på det faglig innlegget ved Linda Stigen. Lunsj inngår kun for praksisveiledere.

Har du spørsmål om seminaret, kan du kontakte:

 Skade og forsikring i praksis

Det er viktig å gjøre seg kjent med reglene som gjelder skade og forsikring i praksisstudiene.  

Krav om politiattest 

I studieprogram der studenter kan komme i kontakt med mindreårige eller andre sårbare grupper som del av praksis eller klinisk undervisning, kreves det at studenter legger frem politiattest. Ved opptak til studier hvor det er mulighet for at studenter vil gjennomføre minst én praksisperiode i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, må studenter levere politiattest som beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4  Se her for mer informasjon om krav om politiattest og våre retningslinjer

Taushetsplikt

Studenter i  praksis er  underlagt de samme regler for taushetsplikt som personalet ved praksisinstitusjonen, jf. Universitets- og høgskulelova § 4-6Studenter i Bergen signerer for taushetsplikt når de godkjenner utdanningsplanen sin  

Gjennomføring og vurdering av praksisstudier

For informasjon om vurdering av praksisstudier, krav om tilstedeværelse i praksis, skikkethet mm. viser vi til nettsiden om retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier.

Her finner du skjema for praksisstudier i helse- og sosialfag

Oversikt over praksisperioder 

Nedenfor er det lagt ut informasjon om når de ulike utdanningene i avdelingen har studenter i praksis.

Oversikt over praksisperioder i studieåret 2019/2020 Campus Bergen 

Føring av reiseregning

Reiseutgifter refunderes etter at reiseregning er sendt inn med kvitteringer (hvis du reiser med fly, må boardingcard vedlegges). Du må selv bestille reise og forskuttere kostnadene. Ingen reiser eller evt. opphold skal faktureres høgskolen. Dersom det er behov for overnatting må dette være avklart på forhånd.

Rimeligste reisemåte skal benyttes i staten. Skjema finner du her Statens fellesblankett. Kvitteringer limes på et A4 ark og scannes eller tas bilde av.

Reiseregningen sendes elektronisk til FHS-reiseregninger@hvl.no.

Høgskolen har gjennom Universitets- og høgskolerådet inngått nye hotellavtaler med følgende hotellkjeder:

  • Thon Hotels AS
  • Scandic Hotels AS
  • Nordic Choice Commercial Services AS
  • Rezidor Hotels Norway AS

Ved bestilling må du oppgi bestillingskode: «Universitet og høgskoleavtalen» (UH-avtalen) og «Høgskulen på Vestlandet» for å få riktig pris.

SimArena

SimArena består av 25 høyteknologiske øvingsrom. Her kan studentene tilegne seg ferdigheter i trygge omgivelser som tillater prøving og feiling. I tillegg til ferdighetstrening og simulering, brukes laboratoriene til kurs, forskning og utviklingsarbeid.

SimArena er også tilgjengelig for utleie og kan tilby uni- og tverrprofesjonelle kurs.

Her finner du mer informasjon om hvordan man kan leie våre lokaler.

Pågående prosjekter

Kvalitet i praksisstudier er et prosjekt som pågår nasjonalt. Målet med prosjektet er å gjennomføre et nasjonalt utviklingsarbeid som skal bidra til å heve kvaliteten og sikre relevansen i de eksterne praksisstudiene i helse og sosialfagutdanningene slik at de kan møte fremtidens behov. For med informasjon om prosjektet, rapporter m.m., se nettsiden til UHR.

Samarbeidspartnere

Bergen kommune og Helse Bergen er blant avdelingens fremste samarbeidspartnere. Hvert studieår blir ca. en million kroner fordelt til prosjekt som skal fremme samarbeid og bidrar til å utvikle praksisfeltet som læringsarena for studentene. 

Her finner du mer informasjon om samarbeidasavtalen mellom høgskolene og Helse Bergen.

«Samarbeidsmøtet mellom høgskolene og sykehusene i Bergensregionen har vedtatt at samarbeidsmidlene/utviklingsmidlene for perioden 2017-2019 skal benyttes til å finansiere kombinerte stillinger for medarbeidere innen helse- og sosialfag.  Stillingene skal gjelde fra 15.08.17 til 15.06.19. Følgende søkere ble tildelt midler til kombinerte stillinger for perioden 2017-2019»

Her finner du avtalen med Bergen kommune