Mannlige lærere i skolen

Hvordan få menn til å velge læreryrket? Her kan du lese mer om det nasjonale arbeidet ledet av Høgskulen på Vestlandet.

Høgskulen på Vestlandet leder et nasjonalt arbeidet med å få flere menn til lærerutdanningen for de yngste elevene. Mannlige lærerstudenter som rollemodeller er ett av tiltakene, og til sammen har HVL fått fem millioner kroner til dette arbeidet.

Mannlige rollemodeller

En viktig del av arbeidet er å utvikle et mentorprogram, der mannlige lærerstudenter fungerer som rollemodeller for de som kanskje kan tenke seg å velge læreryrket. Rekrutteringsprosjektet vil innebære samarbeid med flere lærerutdanninger og andre aktører på utdanningsfeltet. I første omgang skal HVL samarbeide med Høgskolen i Innlandet (INN) og Norges arktiske universitet (UiT).

Besøk til skoler og folkehøgskoler

Faglærere fra de tre institusjonene har sammen utviklet en kurspakke som mannlige lærerstudenter og unge mannlige lærere skal gjennomgå før de skal besøke skoler og folkehøgskoler i hele landet for å endre kjønnsstereotypiske oppfatninger og påvirke utdannings- og yrkesvalg.

Bakgrunn for tiltakene

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har forskere ved OsloMet sett nærmere på hva som skal til for å rekruttere flere menn til lærerutdanningene for trinn 1- 7.

Den nye rapporten viser at tidligere erfaring med å jobbe med barn er en viktig faktor for at menn velger læreryrket. I dag er det flere jenter enn gutter som får denne erfaringen som unge. Rapporten peker også på at barn tidlig utvikler kjønnsstereotypiske oppfatninger av hva menn og kvinner passer til å jobbe med.

Les hele rapporten

Mediesaker

23. juli 2020: Barnehage.no har intervjuet prosjektleder Bente Cathrine Bakke ved HVL om rekrutteringen av menn til barnehagelærerutdanningen. 

5. juli 2020: Porten.no skriver at HVL får seks millioner kroner til å rekruttere menn og personer med innvandrarbakgrunn til GLU 1-7. 

3. juli 2020: Radio Haugaland skriver at HVL får seks millioner til prosjektet. 

3. juli 2020: Fagpressenytt skriver at HVL får seks millioner til prosjektet. 

3. juli 2020: Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. I tillegg til å rekruttere flere menn til lærerutdanningen for de yngste elevene, utvides målgruppen til å omfatte mannlige søkere til barnehagelærerutdanning og søkere med innvandrerbakgrunn. HVL får seks millioner kroner til å lede dette arbeidet. 

20. februar 2020: Sak i Sogn avis om møtet mellom forsknings- og høyereutdanningsminister Henrik Asheim og lærerstudent Håkon Eide. (skjermbilde av forside, sak bak betalingsmur)

20. februar 2020: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim møtte rollemodeller ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. (hvl.no)

15. februar 2020: Sjur og Teodor skal få flere menn til å bli lærere i barneskolen (nrk.no)

7. februar 2020: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim møtte rollemodeller ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. (hvl.no)

9. oktober 2019: Vil sende mannlige studenter på turné for å motivere gutter til å bli lærere. (Kunnskapsdepartementet)

9. oktober 2019: Slik kan grunnskolen få flere mannlige lærere (forskning.no)


Fakta om menn og lærerutdanningen

  • I dag er bare én av fire lærere i grunnskolen menn.
  • Rekruttering til lærerutdanning er i dag på et høyere nivå enn tidligere, men det er få mannlige søkere til grunnskolelærer-utdanning (GLU) for trinn 1–7. Andelen menn som fikk tilbud om plass på GLU 1-7 gikk i år ned. Andelen var 19,8 prosent i 2019 mot 22,8 prosent i 2018.
  • Andelen menn som får tilbud om plass på GLU 5–10 og lektorutdanning 8–13 ligger mellom 38 og 41 prosent, noe som gjenspeiler kjønnsfordelingen i høyere utdanning.

Kilde: Kunnskapsdepartementet