Sei ifrå om læringsmiljøet

Som student skal du ha eit trygt og engasjerande læringsmiljø. Vi er derfor avhengig av tilbakemeldingar for å kunne bli betre. Sei ifrå når du er fornøgd eller når du meiner noko må gjerast betre.

Når du er fornøgd (grønt nivå) 

Kva inspirerer deg? Kva vil du ha meir av i læringsmiljøet ditt? Tilbakemeldingane dine kan gjere at eit bra tiltak fortset og dermed kan komme fleire til gode. Snakk med eller send melding direkte til den det gjeld, eller bruk denne lenka:

Melding om lærings-/arbeidsmiljø (grønt nivå)

Når noko må gjerast betre (gult nivå)

Sei ifrå om dårlege sider ved det fysiske eller sosiale miljøet. Det kan for eksempel vere feil og manglar i rom eller bygningar, ekskluderande miljø, manglande sosialfaglege tiltak eller forstyrrande oppførsel. Saker kopla til sosialt miljø bør løysast på lågast mogleg nivå, for eksempel i samarbeid med tillitsvalde, fagansvarlege, leiar og andre på institutt eller avdeling. 

Når det er alvor (raudt nivå)

Vi vil at du skal seie i frå om skadar, farlege, uetiske eller straffbare hendingar. Du kan melde fra skriftleg eller muntlig til ledelsen ved instituttet/faget/eininga du høyrer til, eller direkte til høgskuleleiinga.

Når høgskulen mottar eit varsel eller ei bekymringsmelding, blir den tatt hand om av ansvarleg leiar. Vi tek kontakt med den eller dei som har varsla for å få utdjupa kva som har skjedd. Vi tek også kontakt med den eller dei som evt er skulda for det som har skjedd, for å høyre deira versjon.

Høgskulen kan reagere overfor tilsette og studentar vi meiner har brote regelverk eller opptredd på ein ikkje akseptabel måte. Det er universitets- og høgskuleloven og statsansatteloven (for tilsette) som set rammer for kva reaksjonen kan bli. 

Høgskulen på Vestlandet har utarbeida eigne retningsliner mot uønska seksuell merksemd - trakassering.