Tilrettelegging ved eksamen

Har du spesielle behov ved eksamen, kan du søke om tilrettelegging. Fristen for å søke er 1. september for haustsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Det blir som hovudregel ikkje gjort unntak frå søknadsfristen med mindre behovet for særordning har oppstått etter fristen eller særlege grunnar tilseier det.

Kva tilrettelegging kan du få?

Eksempel på tilrettelegging kan vere:

 • Utvida eksamenstid ved skriftleg skuleeksamen og heimeeksamen
 • Lengre pausar, eventuelt med moglegheit for å kvile
 • Eige eksamenslokale
 • Bruk av datamaskin og andre tekniske hjelpemiddel
 • Skrivehjelp, døvetolk og anna praktisk hjelp
 • Overføring av oppgåve til punktskrift eller forstørra skrift
 • Høgtlesing av oppgåveteksten
 • Fritak for sidemål, (jf. rammeplan barnehagelærar- og grunnskulelærarutdanning). Fritak blir ført på vitnemål.
 • Å skrive på papir på digital eksamen
 • Studentar som ammar kan søke om tid til å amme i samband med skriftleg skuleeksamen
 • Studentar med eit anna morsmål enn norsk kan få bruke tospråkleg ordbok utan ordforklaring, med mindre faglege omsyn talar i mot dette. Ordboka blir kontrollert.

Utgreiing av lese- og skrivevanskar

Dersom du lurer på om du har lese- eller skrivevanskar kan du sjå gjennom denne sjekklista om lese- og skrivevanskar eller gjennomføre ein enkel nettbasert test.

HVL har avtalar om utgreiing av lese- og skrivevanskar for våre studentar som ikkje har godkjent dokumentasjon frå tidlegare. Utgreiinga er gratis for deg. Du vil få meir informasjon om kva du må gjere når du sender inn søknadsskjema om tilrettelegging ved eksamen.

Tilrettelegging ved digital eksamen

Ved tilrettelagt eksamen med PC og skrivestøtteprogram, får du tilgang til stavekontroll i WISEflow som fungerer på liknande vis som retteprogrammet i Word. Det vil ikkje vere mogleg å bruke hjelpemiddel som Textpilot under digital skuleeksamen i WISEflow.

Dersom du har behov for å bruke Textpilot på eksamen, vil du få ein eigen tilrettelagt PC eller sitte på PC-lab. Du vil sjå i Studentweb kva rom du skal sitte på.

Slik søker du om tilrettelegging

Dokumentasjon som forklarer behovet for tilrettelegging skal leggast ved søknaden. Dersom behovet for tilrettelegging har oppstått etter fristen skal det kome tydeleg fram av dokumentasjonen.

Dokumentasjon på sjukdom kan scannast inn saman med skjemaet og sendast på e-post til post@hvl.no. Vi gjer merksam på at dokumentasjon på sjukdom kan innehalde sensitive opplysningar og reknast ikkje som trygt å sende per e-post. Du sender dette på eige ansvar. I emnefeltet skriv du «Tilrettelegging til eksamen» og kva campus du tilhøyrer.

Du kan også levere skjema og dokumentasjon i Servicetorget på studiestaden din, eller sende det til Høgskulen på Vestlandet, Postboks 7030, 5020 Bergen.

Meir informasjon om tilrettelegging av eksamen finn du i forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet, kapittel 7.