Permisjon

Dersom du i ein periode ikkje har moglegheit til å følgje undervisning og ta eksamen, eller du ønskjer ein pause i studiet, kan du søke permisjon for eitt eller to semester.

Permisjon blir gitt med dokumentert grunnlag i fødsel/adopsjon, sjukdom, verneplikt eller krevjande verv i studentorganisasjonar. 

Du kan også søke permisjon utan grunngiving, men denne retten er avgrensa til to semester i løpet av studietida på eit studieprogram. 

Under permisjonen skal du ikkje semesterregistrere deg, og dermed ikkje betale semesteravgift.

Slik søker du

Du må søke innan fristen for semesterregistrering i det aktuelle semesteret. Fristane er 1. september i haustsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Dersom eit dokumentert behov  som til dømes sjukdom oppstår i etterkant av fristen, er det mogeleg å søke etter fristen.

Handsaming av personopplysningar som er henta inn for administrative formål ved HVL, skjer i samsvar med føresegnene i personvernforordninga .

Vilkår for søknad (Nynorsk):

Vilkår for søknad (Bokmål):

Klokke som går og går

Vent litt...

Noko er visst gale her

Vi får ikkje kontakt med tenesta.

Det kan være fleire årsaker til dette, men det er mogleg du kan oppnå kontakt frå eit anna apparat (t.d. ein mobiltelefon), frå eit anna nettverk eller ved å prøve igjen seinere. Ta gjerne kontakt med IT-hjelp ( it-hjelp@hvl.no) om feilen vedvarer.

DNS-test for tilsette på heimekontor

Dersom du ikkje får opp ein HVL-logo om du klikkar her, ligg problemet i ein DNS-konfigurasjon. Nokre tilsette med heimekontor kan oppleva dette, men får då òg utfordringar med andre nettstadar. Beste råd for dei er å prøva med t.d. ein mobiltelefon eller å be IT-hjelp om å sjå på det..

Webteneste-logo