Praksis friluftsliv og idrettsutdanningar Sogndal og Stord

Før praksisstart må du lese informasjonen nedanfor inkludert aktuell emneplan og studieplan.

Praksis og korona hausten 2021 (oppdatert 20. august)

Tildeling av praksisplass

Du vil bli tildelt praksisplass av praksiskoordinator i samarbeid med faglærar. Høgskulen på Vestlandet inngår avtalar med den enkelt praksisstad. Informasjon om kor du skal gjennomføre praksis vert lagt ut i kullrommet i Canvas.

Førebuing til praksis og planlegging av undervisning

Faglærar og praksiskoordinator informerer om praksis i undervisningsøkt i god tid før praksis. Når du har fått tildelt praksisplass har du ansvar for å ta kontakt med praksisrettleiar for å avtale oppmøtetid og stad.

Vurdering av praksis

Evaluering etter praksis

For å kunne vidareutvikle kvalitet i praksis ønsker vi at du gir ei tilbakemelding på korleis du har opplevd praksis. Dette vert gjort i undervisningsøkt etter praksis.

Praksis ved dei ulike utdanningane 2021-2022

Årsstudium idrett/kroppsøving, Stord

Du har 15 dagar praksis i grunnskule.

I tillegg har du idrettspraksis i eit idrettslag og er med og arrangerer aktivitetsdag på campus for menneske med funksjonsnedsettingar.

Årsstudium personleg trenar, Sogndal

Emneplanar

PT Aktivitetslære (ID3-134)

Personleg trenar-rolla (ID3-133)

Praksis

PT Aktivitetslære: Du skal ha 10 timar punktpraksis hausten 2020.

Personleg trenar-rolla: Våren 2021 skal du ha to veker praksis på treningssenter i veke 11 og 12. 

Vurderingsskjema PT 

Studieplan personleg trenar

Emneplanar

PT Aktivitetslære (ID3-134)

Personleg trenar-rolla (ID3-133)

Praksis

PT Aktivitetslære: Du skal ha 10 timar punktpraksis hausten 2020.

Personleg trenar-rolla: Våren 2021 skal du ha to veker praksis på treningssenter i veke 11 og 12. 

Vurderingsskjema PT 

Studieplan personleg trenar

Praksis

Personleg trenar-rolla: Våren 2022 skal du ha to veker praksis på treningssenter

Vurderingsskjema PT 

Emneplanar

Personleg trenar-rolla (ID3-133)

Studieplan

Studieplan personleg trenar

Bachelor i idrett og kroppsøving, Sogndal (2. og 3. studieår)

Praksis

 • 2. studieår:
  • Aktivitetsfag: Du har 15 timar punktpraksis i skule/idrett, fullført innan 26. november hausten 2021.
  • Coaching/Idrettsfordjuping: Du har 10 timar punktpraksis våren 2022. Følgje utøvar i praksis.
 • 3. studieår: Sport - kultur - leiing: Du har fem dagar observasjon/leiingspraksis hausten 2021.

Vurderingsskjema B2 idrett og kroppsøving

Emneplanar

Studieplan

Studieplan for bachelor i idrett og kroppsøving

Bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse, Sogndal (2. og 3. studieår)

Praksis

 • 2. studieår:
  • Førebyggande fysisk aktivitet: Institusjons- og treningssenterpraksis våren 2022 veke 5-7 og 8-10.
  • Fysisk aktivitet i eit livsløpsperspektiv: Individuell treningsrettleiing 20 timar punktpraksis hausten 2021 og våren 2022.
 • 3. studieår:
  • Tilpassa fysisk aktivitet: Valfri praksis hausten 2021 veke 36 og 37 (førebygging, helsefremming eller behandling)

Vurderingsskjema for praksis IFAH

Emneplanar

Studieplan

Studieplan for bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse

Bachelor i friluftsliv, Sogndal

Praksis

 • 2. studieår:
  • Friluftspedagogikk og Friluftsliv vinter: Praksis på skule eller på institusjon våren 2022 i veke 11 og 12

Vurderingsskjema for praksis B2 Friluftsliv.doc

Emneplanar

Studieplan

Studieplan for Bachelor i friluftsliv

Bachelor i idrett, trening og helse, Sognal

Studieretning idrett og trenarrolla 

Studieplan 

Praksis

 • 1. studieår:
  • Idrett og aktivitetslære: Punktpraksis  (ca 20 arbeidstimar), aktivitetsleiing
 • 2. studieår:
  • Coaching og trenarrolla og Ferdighetslæring: Trenar- eller lærarpraksis, punktpraksis 40 timar. 20 timar på kvart emne.
 • 3. studieår:
  • Sport, kultur og leiing: Organisasjonspraksis i relevante idrettsorganisasjonar (frivillig eller profesjonell) tilsvarande ei arbeidsveke. Praksisperioden kan bli organisert over ei veke eller etter avtale med emneansvarleg gå over ein lengre periode. 

Vurderingsskjema kjem seinare

Emneplanar

Studieretning trening, fysisk aktivitet og helse 

Praksis

 • 1. studieår:
  • ingen praksis
 • 2. studieår:
  • Aktivitetsmedisin: Treningsplanlegging og rettleiing, punktpraksis (ca 20 arbeidstimar)
  • Coaching og adferdsendring
   • Treningssenterpraksis med arbeidsmengde tilsvarande ei veke
   • Tre veker yrkespraksis innan førebygging, behandling eller rehabilitering
 • 3. studieår:
  • Aktivitetsmedisin 2: To veker ved institusjonar eller organisasjonar som er fagleg relevant

Emneplanar

Emneplanar

2. studieår: Aktivitetsfag (ID3-216)

2. studieår: Coaching (ID3-219)/Idrettsfordjupning (ID3-218) 

3. studieår: Sport - kultur - leiing (ID3-217)

Praksis

2. studieår - Aktivitetsfag: Du har 15 timar punktpraksis i skule/idrett våren 2021.

2. studieår - Coaching/Idrettsfordypning: Du har 10 timar punktpraksis våren 2021. Følgje utøvar i praksis. 

3. studieår - Sport - kultur - leiing: Du har fem dagar observasjon/leiingspraksis hausten 2020.

Vurderingsskjema B2 idrett og kroppsøving

Studieplan

Studieplan for bachelor i idrett og kroppsøving

Har du spørsmål?

Ta kontakt med praksiskoordinatorane
Øystein Frøyland (Sogndal)
Øyvind Langballe Storebø (Stord)

Dette må alle kjenne til: