Dramatisering

Praksis i bachelor i drama og anvend teater

I løpet av alle tre studieåra skal du gjennomføre 39 dagar praksis.

Praksis og korona hausten 2021 (oppdatert 20. august)

 

Før praksisstart må du lese retningslinjene for praksis og emneplanen for ditt aktuelle studieår. I tillegg er det viktig at du er kjend med studieprogramplanen. 

Tildeling av praksisplassar

Du vil bli tildelt praksisplass av Høgskulen på Vestlandet, og informert om dette via Canvas. 

Førebuing til praksis og planlegging av undervisning

Du vil få informasjon i forkant av kvar praksisperiode om korleis den skal planleggast. 

Det vert arrangert praksisførebuande møte med praksislærarar, faglærarar, administrative og studentar før kvar praksisperiode.  
Møtedato kjem i august. 

Tidspunkt for praksisperioder

1. studieår: (Neste opptak er hausten 2022)
DRA 301 Inn i drama: Fire dagar praksis i haustsemesteret
DRA 302 Munnleg forteljing: Fire dagar praksis i haustsemesteret 
DRA 303 Lærarens tilrettelegging for elevane si læring og utvikling: Fire dagar praksis i vårsemesteret

2. studieår:
DRA306 Mellom scene og sal: 15 dagar praksis i grunnskule veke 47, 48 og 49, hausten 2021
DRA308 TIU/Anvendt teater: 25 timar praksis i form av turné i grunnskulen, våren 2022 (tidspunkt kjem seinare)

3. studieår: 
DRA 310 Litteratur, lesing og formidling: Tre dagar praksis (turné), i haustsemesteret
DRA 311 Regi: Eige prosjekt på en valgt samfunnsarena: Fem til sju dagar praksis, i vårsemesteret

Vurdering av praksis

Evaluering etter praksis

Etter praksis sett vi pris på ei evaluering av korleis du har opplevd praksis. Du vil få informasjon om dette i Canvas.

Retningslinjer

Retningslinjer for praksis kjem seinare. 

Seniorkonsulent
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Dette bør alle kjenne til: