Lærarstudent og elevar brukar mikroskop

Praksis i praktisk-pedagogisk utdanning

I løpet av PPU-utdanninga skal du gjennomføre praksis som utgjer 60 dagar. Heiltidsstudiet går over eit år, medan deltidsstudiet er toårig.

Praksis og korona hausten 2021 (oppdatert 20. august)

Tildeling av praksisplass

PPU-deltid

Fordeling av praksisplassar ved ulike skular skjer etter kriteria nedanfor og ut frå ei heilskapleg vurdering av studentkullet. Du skal ha praksis på ulike skular i løpet av utdanninga: PPUA gjennomfører 30 dagar i grunnskule og 30 dagar i vidaregåande skule. PPUY gjennomfører 50 dagar i vidaregåande skule og 10 dagar i ungdomsskule.

Dersom du har fått innvilga tilrettelegging vil HVL ha dialog med deg i samband med tildeling av praksisplass. Det er HVL som inngår avtale om praksis med den enkelte praksisstad. I praksisperioden gjennomfører du fulle arbeidsdagar på praksisstaden.

For studentar som jobbar i skulen (grunnskule eller vidaregåande):

 • Du kan ha inntil 50 prosent praksis på eigen arbeidsplass, jfr. rammeplan for PPU.
 • Praksisundervisning på eigen skule skal vere rettleia og vurdert.
 • Du skal ikkje ha direkte kontakt med familiemedlem eller andre nære relasjonar, og du kan heller ikkje ha praksis i ein klasse der du har eigne barn.

Om du ønsker praksis på eigen arbeidsplass, må du ta kontakt med praksiskoordinator før du gjer avtale med arbeidsplassen.

For studentar som ikkje jobbar i skule:

 • For å få ei objektiv vurdering i praksis bør du ikkje ha praksis på ein skule der familiemedlem eller andre du har nære relasjonar til jobbar.
 • Du kan ikkje ha praksis i ein klasse der du har eigne barn.

For studentar som skal ha praksis i Vestland fylke og på Haugalandet:

HVL skaffar praksisplassar og studentar skal ikkje ta kontakt med skular sjølv. Det blir gjennomført ei spørjeundersøking der studentane kan komme med forslag til praksisplass.

HVL sender førespurnader, inngår avtalar med skular og fordeler praksisplassar til studentane. Tilgangen til praksisplassar er avhengig av kapasiteten skulane har, samt tilgangen på kvalifiserte praksislærarar.

For studentar som skal ha praksis utanfor Vestland fylke og på Haugalandet:

Studentane skaffar praksisplass sjølv. Studenten finn informasjonsbrev i Canvas som skal presenterast til leiinga ved den aktuelle praksisskulen der studenten ønskjer å gjennomføre praksis.

Brevet inneheld informasjon om praksis (omfang, godtgjersle med meir) og eit skjema som rektor/leiinga ved praksisskulen skal fylle ut og sende på e-post til praksiskoordinator ved HVL. Dersom studentar møter på utfordringar i arbeidet med å skaffe praksisplass, vil praksiskoordinator vere behjelpeleg.

Dersom det er aktuelt vil faste avtalar med praksisinstitusjonar først bli nytta ved tildeling. HVL inngår i tillegg midlertidige avtalar med nye praksisstadar.

Reisetid

Studentar som tar utdanninga på deltid får tilrettelagd for praksisgjennomføring i dagpendlaravstand til/frå heimstaden sin dersom dette let seg gjennomføre. Dagpendlaravstand er definert til inntil 1,5 timar reisetid kvar veg.

.

PPU-heiltid (gjeld studentar ved campus Sogndal)

HVL inngår avtalar med praksisskular og praksisadministrasjonen fordeler plassar til studentane. Vi har avtalar/samarbeid med praksisskular i det som tidlegare var Sogn og Fjordane fylke, samt nokre skular i Hallingdal.

Faste avtaler med praksisinstitusjonar vil først bli nytta ved tildeling. Vi inngår i tillegg midlertidige avtalar med nye praksisstadar ved behov. Tilgang til praksisplassar er avhengig av kapasiteten skulane har meldt inn, samt tilgangen på kvalifiserte praksislærarar.

Ein del studentar må rekne med å bu vekke i praksisperiodane.

Slik vert praksisplassane fordelt:

Fordeling av praksisplassar skjer utifrå ei heilskapleg vurdering i klassen der vi tek omsyn til følgande:

Vi gjer merksam på at:

Du kan ikkje ha praksis på ein skule der du er tilsett, har nære familiemedlemmer eller andre nære relasjonar blant dei tilsette. Du kan ikkje ha praksis i ein klasse der du har eigne barn. Dersom du får tildelt en skule der dette er tilfelle, ta kontakt med praksisadministrasjonen. 

Det vert ikkje teke omsyn til om du har arbeid ved sidan av studiet. I praksisperioden skal du gjennomføre fulle arbeidsdagar på praksisstaden.

Seks veker haustpraksis vert gjennomført i grunnskulen, og seks veker vårpraksis vert gjennomført i vidaregåande skule.

Praksislister

Praksiskoordinator publiserer praksislister over studentar og praksisplassar i Canvas før kvar praksisperiode.

Førebuing til praksis

Tidspunkt for praksisperiodar 2021-2022

PPU for allmennfag, heiltid, Sogndal

Høst:

Praksisførebuande møte tysdag 5. oktober kl. 15.30-16.30

Praksis i ungdomsskule: veke 42-47 

Vår 

Praksisførebuande møte tysdag 18. januar kl. 15.30-16.30

Praksis i vidaregåande:  veke 5-11 

PPU for yrkesfag. deltid, Sogndal

2. studieår: Til saman 30 dagar praksis. 

 • 10 dagar mest mogleg samanhengande mellom veke 40 – 50 hausten 2021.
 • 10 dagar ungdomsskulepraksis mellom veke 3 – 7 våren 2022.
 • 10 dagar mest mogleg samanhengande på vidaregåande mellom veke 8 – 12 våren 2022.

 

PPU for allmennfag, deltid, Sogndal

2. studieår: Til saman 30 dagar praksis.

Praksisførebuande møte: torsdag 23. september kl 16.00-17.00

 • 15 dagar mest mogleg samanhengande mellom veke 40 – 50.
 • 15 dagar organisert som punktpraksis eller samanhengande praksis, veke 3 – 13.

PPU for yrkesfag, deltid, Bergen

1. studieår

Til saman 30 dagar praksis.

 • 15 dagar mest mogleg samanhengande mellom veke 39 –50, hausten 2021.
 • 15 dagar punktpraksis mellom veke 7 – veke 16, våren 2022.

2. studieår

10 dagar ungdomsskulepraksis 

- For studentar som skal ha praksis i bergensregionen; 8 dagar praksis i veke 42-43. 2 dagar praksis i veke 44.

- For studentar som skal ha praksis utanfor bergensregionen; 10 dagar praksis mellom veke 40 og 45.

20 dagar praksis i vidaregåande skule mellom veke 45-11.

PPU for yrkesfag, deltid, Stord

1. studieår:

 • Til saman 30 dagar praksis mellom veke 38 i 2021 og veke 18 i 2022. Det skal gjennomførast minst 10 dagar praksis kvart semester.

2. studieår:

Til saman 30 dagar praksis.

 • 10 dagar ungdomsskulepraksis som skal gjennomførast hausten 2021 mellom veke 36 – 50.
 • 20 dagar praksis i vidaregåande skule mellom veke 36 i 2021 og veke 17 i 2022.
 • Minst 10 dagar praksis i vidaregåande må gjennomførast våren 2022.

PPU for allmennfag , deltid, Stord

1. studieår:

 • Til saman 30 dagar praksis mellom veke 38 i 2021 og veke 18 i 2022. Det skal gjennomførast minst 10 dagar praksis kvart semester.

2. studieår:

 • Til saman 30 dagar praksis mellom veke 36 i 2021 og veke 17 i 2022. Det skal gjennomførast minst 10 dagar praksis kvart semester.

Vurdering av praksis

Praksislærar skal fylle ut skjema for midtvegsvurdering og sluttvurdering. Nedanfor finn du skjema som skal brukast ved dei ulike studieåra.

Undervegsvurdering skal i utganspunktet ikkje leverast til HVL. Midvegsvurdering skal berre leverast til HVL om studenten går ut i permisjon. Midtveisvurderingen er i utgangspunktet eit rettleiingsverktøy for korleis første halvdel av praksis har gått og kva studenten må arbeide vidare med siste halvdel. 

Ved ikkje bestått, avbroten eller ikkje møtt i praksis, sjå eigne rutiner her. 

Sluttvurderingsskjemaet skal praksislærar fylle ut og studenten skal levere sluttvurderinga i wiseflow.

 

Evaluering etter praksis

For å kunne vidareutvikle kvalitet i praksis ønsker vi at du gir ei tilbakemelding på korleis du har opplevd praksis. Du vil få meir informasjon om dette i Canvas. 

Emneplanar

Studieplanar

Studieplan for praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag, deltid

Studieplan for praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag, heiltid

Studieplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, deltid

Ytterlegare informasjon til praksisfeltet

Avtalar og refusjon - prosedyrer

 • HVL sender ut praksisavtale til dei skulane som tar imot studentar
 • Skulen sender utfylt refusjonsskjema til HVL for godkjenning når praksisperioden til studenten(ane) er over. Du sender til praksiskoordinator for den campus du har studentar frå (kontaktinformasjon nedanfor.
 • Godkjent refusjonsskjema skal nyttast som billag til faktura
 • Skulen sender faktura på avtalt beløp til HVL. Faktura kan ikkje sendast i post/papirform.
  • E-fakturaadresse: 0192:917641404 Adressa støttar standarden PEPPOL BIS Billing 3.0.
  • Bestillarkode skal leggast i feltet «Kjøpers referanse/Deres referanse»
  • Faktura skal rettast til Høgskulen på Vestlandet
  • Dersom skulen ikkje har moglegheit til å sende faktura elektronisk, kan faktura sendast som eitt vedlegg i PDF-format til e-post: faktura@hvl.no 
  • Detaljert fakturainformasjon til leverandørar finn de her

Refusjonssjema

Refusjonsskjema

Visste du at Høgskulen på Vestlandet tilbyr vidareutdanninga "Rettleiing i yrkesfag? Les meir på denne sida. 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med praksiskoordinator:

Bergen: Frøy Hege Loe
Sogndal PPU: Marie Gasmann Hermansen
Stord: Øyvind Langballe Storebø

Dette bør alle kjenne til: