Studiestart 2020

Velkommen som ny student ved HVL! Dei fleste studieprogramma våre starta opp 10. august, men master- og vidareutdanningar, deltids- og nettstudium kan ha seinare oppstart.

Er du ny student?

Om du ikkje er førsteårsstudent, får du informasjon om tid og stad for oppstart i timeplanen.

Registrer deg oppstartsdagen!

Det blir fysisk oppmøte på campus på oppstartsdagen for alle som kan møte, basert på gjeldande smittevernreglar, og kjenner du deg sjuk skal du ikkje møte opp på campus. 

Møtt-registreringa er obligatorisk og digital, og vil vere frikopla frå det som skjer fysisk på campus. Alle studentar som tar fatt på ei utdanning ved HVL no i haust, må registrere at dei har møtt opp til studiet, enten dei møter opp fysisk eller ikkje. Du kan miste studieplassen om du ikkje registrerer deg til rett tid. Samme dag som du startar på studiet, vil du få tilsendt ein SMS med ein oppmøte-kode. Sjølve registreringa gjer du på hvl.no/reg innan kl. 16.00 denne dagen.

For enkeltemnestudentar og enkelte vidareutdanningsstudentar er det ikkje obligatorisk oppmøte eller registrering. For å behalde studieplassen på enkeltemne må du semesterregistrere deg og betale semesteravgifta innan fristen.

Sjekkliste for ein god studiestart

Det er viktig for oss at du trivst ved HVL! Vi vil legge til rette for eit godt læringsmiljø og gi deg den hjelpa og støtta du treng når du startar på studiet. Denne sjekklista er ei god førebuing til livet som student hos oss:

1. Semesterregistrer deg

Om lag ei veke før studiestart får du ein SMS med ein pinkode. Logg deg på Studentweb for å semesterregistrere deg. Kontroller at kontaktinformasjonen stemmer. Lag faktura for semesteravgift. Meld deg opp til undervisning og vurdering (eksamen), enten ved å godkjenne utdanningsplanen eller ved å legge inn emne manuelt

Siste frist for semesterregistrering og betaling av semesteravgift er 1. september.

2. Aktiver brukarkontoen din

Som HVL-student får du tildelt ein brukarkonto og e-postkonto til høgskulen sitt dataanlegg. Logg deg på konto.hvl.no med brukarnamn (studentnummer) og pinkoden som du får på SMS. Det kan ta inntil 24 timar før brukarkontoen er oppretta.

Brukarkontoen gir deg tilgang til IT-verktøy som e-post, Office 365, læringsplattformen Canvas, innleverings- og eksamenssystemet WISEflow, anna programvare og trådlaust nett på campus.

3. Skaff deg studentbevisapp og studentkort

Studentbevisappen fungerer som studentbevis hos mellom anna studentsamskipnaden og kollektivtransportselskap. Dersom du ikkje vil eller kan laste ned studentbevisappen, kan du bestille semesterkvittering på papir gjennom Studentweb.

Du vil også trenge eit studentkort, for eksempel for å komme inn i bygga våre på kveldstid og helg, låne bøker på biblioteket og bruke skrivarane våre. For å få eit studentkort må du laste opp eit bilde av deg sjølv på mittbilde.hvl.no.

Er du student i Bergen, vil det vere ein stand i foajeen frå 13. august til og med 21. august der du kan hente kortet ditt i opningstida. Etter dette kan ein hente studentkort i Servicetorget.

I Førde, Sogndal, Haugesund og på Stord blir kortsystemet skifta ut, og ein må vente på korta til september. Meir informasjon om til kva tid og kvar du kan hente korta kjem.

4. Treng du politiattest og medisinsk testing?

På ein del studium er det eit krav at du skal legge fram politiattest. Dette får du beskjed om i opptaksmeldinga. Du søker om politiattest elektronisk via politiet sine nettsider. Vi anbefaler å opprette digital postkasse. Det er raskaste måte å få attesten frå politiet, og gjer det enklare å levere han til høgskulen. 

Lærar- og barnehagelærarstudentar og studentar som skal ha praksis eller klinisk undervisning ved sjukehus, sjukeheim og andre buformer med heildøgns pleie kan i nokre høve måtte ta ein test før dei går ut i praksis. Les meir om medisinsk testing.

5. Søk om bustad, stipend og lån

Treng du ein plass å bu? Søk om hybel hos Studentsamskipnaden på Vestlandet – Saman. Saman jobbar for at studentar på Vestlandet skal få ei flott studietid. Når du har betalt semesteravgifta får du tilgang til alle Saman sine tilbod  treningssenter, barnehagar, helsetenester, bustadar, kafear med meir. Hugs å melde adresseendring hos Posten!

Så snart du har fått tilbod om studieplass, kan du søke om lån og stipend hos Lånekassen. I nettsøknaden skal du fylle inn ein utdanningskategori. For å få utbetalt stipend og studielån må du ha betalt semesteravgift og fullført semesterregistreringa.

6. Bli kjend med studieplan og pensum

I studieplanen kan du lese om innhald i studiet, eksamenar og pensum. Merk at det du finn her er hovudpensum, og at det kan komme pensum i tillegg. HVL har avtale med akademika.no, som har frakfri levering.

7. Sjekk viktige informasjonskanalar

Skaff deg oversikt over dei ulike informasjonskanalene du skal bruke som student.

Viktige brev frå HVL kjem til din digitale postkasse. Du kan opprette digital postkasse på noreg.no. I tillegg får du informasjon på Studentweb, læringsplattformen Canvas, student-e-post og For studentar på hvl.no.

Legg spesielt merke til emnet «Min studiestart» i Canvas, og ta emnet for fakultetet ditt:

8. Treng du tilrettelegging eller nokon å snakke med?

Har du lese- og skrivevanskar, ei funksjonsnedsetting, sjukdom, skade eller anna som gjer at du treng tilrettelegging i undervisning, i praksis eller under eksamen? Sjå kva type tilrettelegging du kan få.

Studierettleiarane våre kan hjelpe deg med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen, utveksling og anna rettleiing gjennom studietida di. Du kan óg få hjelp med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål. Ta gjerne kontakt om du treng nokon å snakke med.

9. Du må ha eigen PC

Du er sjølv ansvarleg for å disponere eigen berbar datamaskin til undervisning og eksamen. Du er også ansvarleg for å ha lasta ned nødvendig programvare for å kunne gjennomføre utdanninga. 

Skal du studere ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, er det eigne tilrådingar for kva datautstyr du vil ha nytte av.

10. Sjekk timeplan og tid for oppmøte

Du finn timeplanen din i TimeEdit. Bruk «Åpen inngang HVL» før du har fått påloggingsinformasjon.

Sjå også akademisk kalender for HVL og fadderordninga vår.

 

Lurer du på noko?

Her kan du lese om koronatiltak og smittevern ved HVL.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Servicetorget på campus eller sjekke nettsida om studierettleiing.

For spørsmål knytt til brukarkonto, programvare, utskrift eller anna, ta kontakt med IT-hjelpen.