Informasjon om koronatiltak

Det blir ei gradvis opning ved HVL i tråd med gjenopningsplanen nasjonalt. Det blir allmøte for studentar i midten av juni.

Oppdatert 18. juni 2021

I samsvar med styresmaktene si gjenopningsplan er det no opna for meir fysisk undervisning og auka bruk av testing. HVL vil ikkje endre den eksisterande timeplanen for semesteret, og held difor fram med det planlagde nivået for fordeling av fysisk og digital undervisning. Vi er i dialog med det lokale smittevernet i vertskommunane våre, og det ser ikkje ut til at det vert aktuelt med testing på campusane våre. Vi oppmodar alle om å etterleve smittevernsreglane og ha lav terskel for å teste seg.

Praksis går etter planen som normalt, men endringar kan oppstå i samband med lokale nedstengingar. Hald deg oppdatert på dei aktuelle praksisnettsidene.

Vi vurderer situasjonen fortløpande, og ber alle studentar om å halde seg oppdatert i Canvas. Studentar og tilsette har ansvar for å følge retningslinjene for smittevern til ei kvar tid. Vi minner óg om smittevernråda frå Folkehelseinstituttet. Sjå korleis du bruker munnbind korrekt.

Treng du nokon å snakke med?

I koronasituasjonen lever vi med ei usikkerheit som vi ikkje er vant til, og det sosiale livet er avgrensa. Dette kan vere ei psykisk belastning og mange kan oppleve at livet er vanskeleg. Då kan det hjelpe å snakke eller skrive med nokon. 

Her kan du sjå kven du kan snakke med!

Tilgang på campus

Hovudinngangene på campusane våre opne for besøkande måndag–fredag kl. 07.30–15.45. I Sogndal er det døra nede i Høgskulebygget som er open. Bibliotek, lesesalar og grupperom er tilgjengelige.

Studentar kan óg bruke nøkkelkort i desse tidsromma:

 • Studentar har tilgang måndag–fredag kl. 07.30–22.00
 • Studentar har tilgang laurdag kl. 10.00–18.00

Bygga våre er stengde for studentar og besøkande frå og med 19. juni til og med 9. august.

Er du svolten?

Undervisning

I sjekklista for smittevern i ordinære undervisningsrom kan du sjå kva for reinhald som må gjennomførast før alle set seg og fysisk undervisning startar.

Skal du ha øvingar i SimArena, bruke laboratorium eller spesialrom? Sjå våre retningslinjer for smittevern ved HVL.

Er nettstudier nytt for deg? Sjå vår nettundervisningsressurs for studentar.

Praksis

 • Saman med praksisstadane planlegg vi å gjennomføre praksis hausten 2021 som normalt.
 • Studentar som er i praksis vert sett på som tilsette og skal følge rettleiar for smittevern på linje med tilsette.
 • Hald deg oppdatert i Canvas og på praksisnettsida for di utdanning.

Biblioteket

Rettleiingstenesta til biblioteket er fortrinnsvis digital, og biblioteket er òg tilgjengeleg på chat alle kvardagar kl. 10-14.

Her finn du meir informasjon om koronatiltak på biblioteket.

Eksamen

På grunn av koronapandemien er hovudregelen våren 2021 at skriftlege skuleeksamenar ikkje vil bli arrangert fysisk på campus. Dette gjeld likevel ikkje praktiske prøvar og praktiske eksamenar som det ikkje er mogleg å gjennomføre digitalt eller som heimeeksamen.

Følg med i Studentweb for informasjon om kva som gjeld for din eksamen. Der vil informasjon om eksamenar bli oppdatert fortløpande, og endringar som blir gjort seinare enn 1 veke før eksamensdato blir også kommunisert direkte til deg.

Planlagte heimeeksamenar, oppgåver og andre innleveringar blir gjennomført som vanleg.

Du finn meir informasjon om eksamen på hvl.no/eksamen.

Arrangement og konferansar

Eventuelle arrangement på campus må følgje Covid-19 forskrifta sitt kapittel 5 og FHI sin rettleiar på området. Å vere ansvarleg for arrangement er krevjande, så dersom ein meiner at det er naudsynt å gjennomføre arrangement, så vert det tilrådd at dette flyttast vekk frå HVL og til hotell eller andre profesjonelle arrangørar.

Med arrangement skal ein ved HVL forstå alle samlingar/aktivitetar som ikkje er del av undervisninga eller eit møte som del av det ordinære arbeidet. Eksempel på arrangement kan vere:

 • Kulturarrangement, inkl. konsertar og framsyningar (der dette ikkje er ein del av den ordinære planlagde undervisninga)
 • Seminar
 • Konferanse
 • Kurs (intern og ekstern opplæringsaktivitet som ikkje er del av den planlagde undervisninga)
 • Medlemsmøte
 • Faglege samlingar (ut over ordinære møter i faggrupper og liknande)
 • Sosiale tilstellningar

Lista er ikkje uttømmande. Viss du er i tvil om samlinga/aktiviteten er eit arrangement, så skal du velje å definere det som arrangement og følgje reglar og rettleiingar for dette.

Utveksling hausten 2021

Her får du informasjon om utveksling etter kvart som situasjonen med koronapandemien utviklar seg.

Står du i fare for å miste studieretten?

Fekk du varsel hausten 2019 om at du kunne miste studieretten grunna manglande studiepoengproduksjon i to semester? Grunna koronasituasjonen vil du ikkje tape studieretten på grunnlag av manglande produksjon av studiepoeng før tidlegast våren 2022. Merk at du må produsere studiepoeng hausten 2021 for å behalde studieretten.

Brukte du opp utvida tid utover normert studietid i tidsrommet frå og med vårsemesteret 2020 til og med vårsemesteret 2021, kan du søke om få innvilga utvida studierett med eitt semester.

Her kan du lese meir om studierett.

Er du smitta?

HVL ønsker å bidra til å redusere spreiinga av covid-19. Derfor set vi pris på om studentar og tilsette som er smitta melder frå om dette, slik at HVL kan iverksette dei riktige smitteverntiltaka.

 • Tilsette som er bekrefta smitta kan melde frå til sin leiar, som vil melde dette vidare i linja.  
 • Studentar som er bekrefta smitta kan melde frå til sin kontaktlærar, som vil melde dette vidare i linja.

Fordi informasjon om helse er sensitive opplysingar, anbefaler vi at du snakkar direkte med leiaren eller kontaktlæraren din i staden for å sende melding eller e-post.

Du finn meir nyttig informasjon på nettsidene våre for studentar.