Informasjon om koronatiltak

Vi held stengt i sommar, og torsdag 6. august opnar vi igjen campus for studentar. No førebur vi ein god og trygg studiestart for alle. Det blir undervising på alle campusane våre i haust, og vi planlegg for ein god kombinasjon av fysisk og digital undervising.

Oppdatert 19.6.2020

Velkommen tilbake i august

Alle campusar held stengt for studentar frå og med fredag 19. juni. Fikk du ikkje tømt bokskapet ditt i tide, kan du kontakte Servicetorget ved studiestart i august for å få tilbake tinga dine. Vi opnar campusane igjen torsdag 6. og fredag 7. august kl. 0914. Måndag 10. august er det studiestart og opning av det nye studieåret, men nokre studieprogram vil ha seinare oppstart.

Studentar og tilsette har ansvar for å følge retningslinjene for smittevern til ei kvar tid. Vi minner óg om smittevernråda frå Folkehelseinstituttet.

Treng du nokon å snakke med? (oppdatert 16.6.)

Sentralbordet vårt er ope måndag–fredag kl. 08.00–15.00. Du kan ringe HVL på nummeret 55 58 58 00.

Studentrådgivarane våre kan gi deg studie- og karriererettleiing.

Saman har oppretta ei pratelinje du kan ringe for å snakke om kva som helst. Linja vil vere open kvar dag kl. 09:00–18:00: ring 908 49 989.

Har du spørsmål om kva rettar du har som student? Spør studentombodet.

IT-hjelpetenesta kan du kontakte på e-post og telefon 55 58 58 88.

 

Henting av personlege eigedelar på campus (oppdatert 19.6.)

Siste frist for tømming av bokskap våren 2020 var 19. juni. Fikk du ikkje tømt bokskapet ditt i tide, kan du kontakte Servicetorget ved studiestart i august for å få tilbake tinga dine.

Biblioteket (oppdatert 19.6.)

Biblioteket er no fysisk stengt for studentar. Vi har utlevering- og innleveringsteneste ved alle campusar slik at du kan levere og låne bøker. Sjekk opningstidene på ditt campusbibliotek. Her finn du óg informasjon om når bibliotekstjenestene blir stengt for sommaren. Du kan få hjelp av oss på e-post og telefon i opningstida.

Eksamen (oppdatert 13.5.)

Ingen eksamenar vil bli gjennomført fysisk på campus vårsemesteret 2020. Du finn meir informasjon om dette på hvl.no/eksamen.

Du vil få nærare beskjed om endringane i Studentweb så snart det er klart. Der vil informasjon om eksamenar bli oppdatert fortløpande. Merk at også eksamensdatoar kan bli endra i nokre tilfelle. Det er difor viktig at ein held seg oppdatert i Studentweb jamnleg.

Studentprosjekt med personopplysningar (ny 27.4.)

Koronatiltaka vil kunne påvirke studentoppgåver og prosjekt som skal handsame personopplysningar, og som er eller vil bli meldt inn til NSD.

Mellombels retningslinjer for studentoppgåver og prosjekt med personopplysingar.

Undervisning (oppdatert 17.4.)

Alle campusar er stengde for ordinær undervising og studentaktivitet ut vårsemesteret 2020. Undervising og eksamen skjer digitalt. Er nettstudier nytt for deg? Sjå vår nettundervisningsressurs for studentar.

Retningslinjer for nødvendig arbeid i laboratorium og spesialrom

Praksis (oppdatert 29.5.)

Studieturar og ekskursjonar (oppdatert 24.3.)

Alle studieturar og ekskursjonar er avlyst ut vårsemesteret.

Refusjon av reiseutgifter (oppdatert 31.3.)

Hybel og reise ved avbrutt praksis:

HVL dekker ekstra kostnadar til hybel og reise pga. avbrutt praksis. Prøv å redusere utgiftene så langt det lar seg gjere. Sei opp leigeforholdet så snart som mogleg. Send inn skjemaet for refusjon av bu- og reiseutgifter. Legg ved opprinneleg leigekontrakt og dokumentasjon som viser at leigeforholdet er sagt opp.

Ekstra kostnadar ved avbrutt utveksling:

Ekstra kostnadar vil bli dekt av HVL. Sjå informasjon om refusjonsordninga for utvekslingsstudentar. 

Annan reiseaktivitet: 

Dersom du har hatt reisekostnader knytt til aktivitet som er avlyst av HVL i samband med koronasituasjonen, kan du søkje om å få desse dekka av høgskulen. Følgjande krav må vere oppfylt for at du skal kunne få refusjon:

  • Kostnaden må vere dokumentert.
  • Kostnaden må vere knytt til reise og/eller opphald.
  • Kostnaden vert ikkje dekka av reiseforsikringa di eller anna privat forsikring.
  • Kostnaden må vere direkte knytt til deltaking på organisert aktivitet i regi av HVL, til dømes undervisning, eksamen, studietur eller ekskursjon.
  • Aktiviteten må vere avlyst som ein konsekvens av HVL sine tiltak for å hindre koronasmitte.

HVL tek atterhald om at heile eller deler av innsendte refusjonskrav kan bli vurdert til å ligge utanfor ordninga, og difor avist eller trekt frå. Månadskort og liknande ordningar for kollektiv transport vert ikkje dekka av ordninga.

For å søkje om refusjon loggar du inn på dette søknadsskjemaet med studentnummeret ditt og passordet du elles nyttar på HVL sine system. Skjemaet er sett saman av fleire sider, så du må fylle ut obligatoriske felt (merka med *) før du kjem vidare til der du legg inn sjølve kravet ditt. Det er mogleg å laste opp fleire vedlegg. Teksten i søknadsskjemaet som seier at «Skjemaet må sendast inn seinast 3 veker etter avslutta aktivitet» gjeld ikkje denne ordninga.

Har du spørsmål til dette tar du kontakt med Servicetorget.

Står du i fare for å miste studieretten? (ny 30.4.)

Har du fått varsel om at du kan miste studieretten, eller treng du utvida studierett? Grunna koronasituasjonen vil du ikkje tape studieretten på grunnlag av manglande produksjon av studiepoeng våren 2020. Her kan du lese meir om studierett.

Lånekassen (oppdatert 20.5.)

Les meir om koronatiltaka på Lånekassen sine nettsider.

Arrangement og konferansar (oppdatert 7.4.)

Alle arrangement og konferansar ved campusane våre er avlyst våren og sommaren 2020.

Utveksling (oppdatert 20.5)

HVL avlyser all utveksling haustsemesteret 2020 grunna koronasituasjonen. Beslutninga gjeld både innkommande og utreisande studentutveksling – og på alle nivå.

Korleis går det med deg?

Alle studentar ved HVL har fått e-post og SMS med invitasjon til å delta i ei undersøking om mental helse