Informasjon om koronatiltak

Alle campusar er stengde for ordinær undervising og studentaktivitet ut vårsemesteret 2020. Undervising og eksamen skjer digitalt. Vi minner om smittevernråda frå Folkehelseinstituttet og at alle studentar framleis må halde seg oppdatert i Canvas.

Oppdatert 22.5.2020

Campusane opnar delvis

Frå 19. mai er campusane tilgjengelege måndag til fredag kl. 08.00–17.00 både for tilsette og studentar. Campusane stenger for studentar frå og med fredag 19. juni.

Fram til 19. juni vil campusane vere opne for studentar som må vere på campus for å oppretthalde progresjon i utdanninga si, men all undervisning, rettleiing og eksamen vil skje digitalt ut vårsemesteret. Grupperomsreservasjon i TimeEdit er stengt ut vårsemesteret 2020. I perioden fram til 19. juni vil det vere «førstemann til mølla»-prinsippet som gjeld for bruk av grupperomma. Studentsamskipnaden Saman sine vil ikkje ha opne kafear på campusane våre i vårsemesteret, men du kan lese meir om dei andre tilboda til Saman her.

Her kan du lese meir om bruk av campus frå 19. mai. Studentar og tilsette har ansvar for å følge retningslinjene for smittevern til ei kvar tid.

Treng du nokon å snakke med? (oppdatert 24.4.)

Sentralbordet vårt er ope måndag–fredag kl. 08.00–15.45. Du kan ringe HVL på nummeret 55 58 58 00.

Studentrådgivarane våre kan gi deg studie- og karriererettleiing.

Saman har oppretta ei pratelinje du kan ringe for å snakke om kva som helst. Linja vil vere open kvar dag kl. 09:00–18:00: ring 908 49 989.

Har du spørsmål om kva rettar du har som student? Spør studentombodet.

IT-hjelpetenesta kan du kontakte på e-post og telefon 55 58 58 88.

Du kan òg ta kontakt med fakulteta på e-post:

Henting av personlege eigedelar på campus (oppdatert 20.5.)

Frå 19. mai kan studentar hente personlege eigedelar på campus utan å måtte gjere individuell avtale.

Studentar på Stord som vil hente eigedelar på campus 18. mai, kan ta kontakt med driftspersonalet på telefon 901 32 778 for å gjere avtale om tidspunkt for henting.

I Møllendalsveien i Bergen er det berre ope for tilsette. Studentar som treng å hente bøker o.l. vil få høve til å gjere det i veke 21 og veke 22, måndag t.o.m. fredag kl. 08.00 – 15.00. Inngang M8 må nyttast, og ein treng studentkort/adgangskort for å komme inn i bygget.

Biblioteket (oppdatert 22.5.)

Biblioteka har opna att og kan nyttast av tilsette og studentar. Unntaket er biblioteka i Bergen som held stengd grunna flytting. All rettleiing er framleis digital. Her finn du meir informasjon om bibliotektenestene våre i denne perioden. 

Eksamen (oppdatert 13.5.)

Det blir arbeida så raskt som mogeleg med å finne gode digitale løysingar for gjennomføring av skuleeksamen, munnleg og praktisk eksamen. Ingen eksamenar vil bli gjennomført fysisk på campus vårsemesteret 2020. Du finn meir informasjon om dette på hvl.no/eksamen.

Du vil få nærare beskjed om endringane i Studentweb så snart det er klart. Der vil informasjon om eksamenar bli oppdatert fortløpande. Merk at også eksamensdatoar kan bli endra i nokre tilfelle. Det er difor viktig at ein held seg oppdatert i Studentweb jamnleg.

Undervisning (oppdatert 17.4.)

Alle campusar er stengde for ordinær undervising og studentaktivitet ut vårsemesteret 2020. Undervising og eksamen skjer digitalt. Frå måndag 27. april opnar vi campus for nokre studentar på utvalte emne på ingeniør- og naturfag, som er heilt avhengige av laboratorium på campus for å ferdigstille sine bachelor- og masteroppgåver, og nokre jordmorstudentar – slik at dei får fullført studieløpet denne våren. Vi lagar óg til ordningar for avsluttande studentar på nautikk og dykkarutdanninga. Dei aktuelle studentane vil få informasjon i Canvas.

Retningslinjer for nødvendig arbeid i laboratorium og spesialrom

Vi minner om smittevernråda frå Folkehelseinstituttet og at alle studentar framleis må halde seg oppdatert i Canvas.

Er nettstudier nytt for deg? Sjå vår nettundervisningsressurs for studentar.

Studentprosjekt (ny 27.4.)

Koronatiltaka vil kunne påvirke studentoppgåver og prosjekt som skal handsame personopplysningar, og som er eller vil bli meldt inn til NSD.

Mellombels retningslinjer for studentoppgåver og prosjekt med personopplysingar.

Praksis (oppdatert 10.5.)

Utveksling (oppdatert 20.5)

HVL avlyser all utveksling for høstsemesteret 2020 grunnet Koronasituasjonen. Beslutningen gjelder både innkommende og utreisende studentutveksling - og på alle nivåer. Les mer her.

Studieturar og ekskursjonar (oppdatert 24.3.)

Alle studieturar og ekskursjonar er avlyst i perioden.

Refusjon av reiseutgifter (oppdatert 31.3.)

Hybel og reise ved avbrutt praksis:

HVL dekker ekstra kostnadar til hybel og reise pga. avbrutt praksis. Prøv å redusere utgiftene så langt det lar seg gjere. Sei opp leigeforholdet så snart som mogleg. Send inn skjemaet for refusjon av bu- og reiseutgifter. Legg ved opprinneleg leigekontrakt og dokumentasjon som viser at leigeforholdet er sagt opp.

Ekstra kostnadar ved avbrutt utveksling:

Ekstra kostnadar vil bli dekt av HVL. Sjå informasjon om refusjonsordninga for utvekslingsstudentar. 

Annan reiseaktivitet: 

Dersom du har hatt reisekostnader knytt til aktivitet som er avlyst av HVL i samband med koronasituasjonen, kan du søkje om å få desse dekka av høgskulen. Følgjande krav må vere oppfylt for at du skal kunne få refusjon:

  • Kostnaden må vere dokumentert.
  • Kostnaden må vere knytt til reise og/eller opphald.
  • Kostnaden vert ikkje dekka av reiseforsikringa di eller anna privat forsikring.
  • Kostnaden må vere direkte knytt til deltaking på organisert aktivitet i regi av HVL, til dømes undervisning, eksamen, studietur eller ekskursjon.
  • Aktiviteten må vere avlyst som ein konsekvens av HVL sine tiltak for å hindre koronasmitte.

HVL tek atterhald om at heile eller deler av innsendte refusjonskrav kan bli vurdert til å ligge utanfor ordninga, og difor avist eller trekt frå. Månadskort og liknande ordningar for kollektiv transport vert ikkje dekka av ordninga.

For å søkje om refusjon loggar du inn på dette søknadsskjemaet med studentnummeret ditt og passordet du elles nyttar på HVL sine system. Skjemaet er sett saman av fleire sider, så du må fylle ut obligatoriske felt (merka med *) før du kjem vidare til der du legg inn sjølve kravet ditt. Det er mogleg å laste opp fleire vedlegg. Teksten i søknadsskjemaet som seier at «Skjemaet må sendast inn seinast 3 veker etter avslutta aktivitet» gjeld ikkje denne ordninga.

Har du spørsmål til dette tar du kontakt med Servicetorget.

Arrangement og konferansar (oppdatert 7.4.)

Alle arrangement og konferansar ved campusane våre er avlyst våren og sommaren 2020.

Står du i fare for å miste studieretten? (ny 30.4.)

Har du fått varsel om at du kan miste studieretten, eller treng du utvida studierett? Grunna koronasituasjonen vil du ikkje tape studieretten på grunnlag av manglande produksjon av studiepoeng våren 2020. Her kan du lese meir om studierett.

Lånekassen (oppdatert 20.5.)

Les meir om koronatiltaka på Lånekassen sine nettsider.

Korleis går det med deg?

Alle studentar ved HVL har fått e-post og SMS med invitasjon til å delta i ei undersøking om mental helse

Følg råda frå myndigheitene

Den enkelte student og tilsette må sjølv ta ansvar for å følge råda frå myndigheitene. HVL følger situasjonen tett og held seg til Folkehelseinstituttet og UD sine råd til ei kvar tid. Folkehelseinstituttet har utarbeidd ein rettleiar om koronavirus – fakta, råd og tiltak.

Vi minner om at god handhygiene, både hos sjuke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og vatn. Handdesinfeksjon er eit godt alternativ dersom handvask ikkje er mogeleg. 

Her finn du meir informasjon: