Informasjon om koronatiltak

Alle campusar er stengde for undervisning og studentaktivitet til og med fredag 17. april. Informasjon om aktivitet på campusane etter dette vil bli gitt når det ligg føre nasjonale avklaringar. Vi arbeider med løysingar for digital undervising og eksamen. Hald deg oppdatert i Canvas.

Oppdatert 3.4.2020

Har du spørsmål om tiltaka mot koronasmitte? Lurer du på noko knytt til undervisning, eksamen, praksis eller utveksling?

Treng du nokon å snakke med? (oppdatert 27.3.)

Studentrådgivarane våre kan gi deg studie- og karriererettleiing.

Har du spørsmål om kva rettar du har som student? Spør studentombodet.

IT-hjelpetenesta kan du kontakte på e-post og telefon 55 58 58 88.

Sentralbordet vårt er ope måndag–fredag kl. 08.00–15.45. Du kan ringe HVL på nummeret 55 58 58 00.

Du kan òg ta kontakt med fakulteta på e-post:

Henting av personlege eigedelar på campus (oppdatert 2. 4.)

Nøkkelkortet ditt vil ikkje virke i denne perioden, og studentar skal ikkje opphalde seg på campus.

Henting av personlege studiekritiske eigedelar på campus (som PC eller bøker), kan du gjere individuell avtale om. Du må oppgi kva du vil hente ut, og mindre viktige ting vil det ikkje bli høve til å hente. Henting etter avtale vil skje tirsdag 7. april. Ta kontakt med driftspersonalet:

Undervisning (oppdatert 31.3.)

Ingen undervisning og undervisningsrelatert verksemd vil finne stad på campus til og med fredag 17. april. Informasjon om aktivitet på campusane etter dette vil bli gitt når det ligg føre nasjonale avklaringar. Vi arbeider fortløpande med å finne alternative løysingar for undervisning. Hald deg oppdatert i Canvas!

Er nettstudier nytt for deg? Sjå vår nettundervisningsressurs for studentar.

Eksamen (oppdatert 1.4.)

Det blir arbeida så raskt som mogeleg med å finne gode digitale løysingar for gjennomføring av skuleeksamen, munnleg og praktisk eksamen. Ingen eksamenar vil bli gjennomført fysisk på campus vårsemesteret 2020. Du finn meir informasjon om dette på hvl.no/eksamen.

Du vil få nærare beskjed om endringane i Studentweb så snart det er klart. Der vil informasjon om eksamenar bli oppdatert fortløpande. Merk at også eksamensdatoar kan bli endra i nokre tilfelle. Det er difor viktig at ein held seg oppdatert i Studentweb jamnleg.

Praksis (oppdatert 31.3.)

Utveksling (oppdatert 24.3.)

Vi har kontakta alle studentar som er på utveksling våren 2020, alle som har søkt utveksling hausten 2020, samt alle studentar og samarbeidsinstitusjonar i utlandet som er involvert i utveksling til HVL. Alle studentar med studieopphald i utlandet vil bli henta heim ut i frå gjeldande råd frå styresmaktene og beslutning gjort av rektor i HVL. Dette ut i frå fleire forhold, mellom anna at land kan innføre restriksjonar kring innreise og karantene, og det at flygingar kan bli kansellert. Alternative studieopplegg vil bli vurdert for kvar enkelt student.

Studieturar og ekskursjonar (oppdatert 24.3.)

Alle studieturar og ekskursjonar er avlyst i perioden.

Refusjon av reiseutgifter (oppdatert 31.3.)

Hybel og reise ved avbrutt praksis:

HVL dekker ekstra kostnadar til hybel og reise pga. avbrutt praksis. Prøv å redusere utgiftene så langt det lar seg gjere. Sei opp leigeforholdet så snart som mogleg. Send inn skjemaet for refusjon av bu- og reiseutgifter. Legg ved opprinneleg leigekontrakt og dokumentasjon som viser at leigeforholdet er sagt opp.

Ekstra kostnadar ved avbrutt utveksling:

Ekstra kostnadar vil bli dekt av HVL. Sjå informasjon om refusjonsordninga for utvekslingsstudentar. 

Annan reiseaktivitet: 

Dersom du har hatt reisekostnader knytt til aktivitet som er avlyst av HVL i samband med koronasituasjonen, kan du søkje om å få desse dekka av høgskulen. Følgjande krav må vere oppfylt for at du skal kunne få refusjon:

  • Kostnaden må vere dokumentert.
  • Kostnaden må vere knytt til reise og/eller opphald.
  • Kostnaden vert ikkje dekka av reiseforsikringa di eller anna privat forsikring.
  • Kostnaden må vere direkte knytt til deltaking på organisert aktivitet i regi av HVL, til dømes undervisning, eksamen, studietur eller ekskursjon.
  • Aktiviteten må vere avlyst som ein konsekvens av HVL sine tiltak for å hindre koronasmitte.

HVL tek atterhald om at heile eller deler av innsendte refusjonskrav kan bli vurdert til å ligge utanfor ordninga, og difor avist eller trekt frå. Månadskort og liknande ordningar for kollektiv transport vert ikkje dekka av ordninga.

For å søkje om refusjon loggar du inn på dette søknadsskjemaet med studentnummeret ditt og passordet du elles nyttar på HVL sine system. Skjemaet er sett saman av fleire sider, så du må fylle ut obligatoriske felt (merka med *) før du kjem vidare til der du legg inn sjølve kravet ditt. Det er mogleg å laste opp fleire vedlegg. Teksten i søknadsskjemaet som seier at «Skjemaet må sendast inn seinast 3 veker etter avslutta aktivitet» gjeld ikkje denne ordninga.

Har du spørsmål til dette tar du kontakt med Servicetorget.

Arrangement og konferansar (oppdatert 19.3.)

Alle arrangement og konferansar ved campusane våre er avlyst vårsemesteret 2020.

Biblioteket (oppdatert 3.4.)

Biblioteket har stengt dørene, men bibliotekarene er tilgjengelige for spørsmål og veiledning og du har tilgang til e-bøker, elektroniske tidsskrift og databasar. Her finn du meir informasjon om bibliotektenestene våre i denne perioden. 

Lånekassen (ny 25.3.)

Lånekassen har utvida søknadsfristen for støtte i vårsemesteret. Les meir på nettsida til Lånekassen.

Korleis går det med deg?

Alle studentar ved HVL har fått e-post og SMS med invitasjon til å delta i ei undersøking om mental helse

Følg råda frå myndigheitene

Den enkelte student og tilsette må sjølv ta ansvar for å følge råda frå myndigheitene. HVL følger situasjonen tett og held seg til Folkehelseinstituttet og UD sine råd til ei kvar tid. Folkehelseinstituttet har utarbeidd ein rettleiar om koronavirus – fakta, råd og tiltak.

Vi minner om at god handhygiene, både hos sjuke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og vatn. Handdesinfeksjon er eit godt alternativ dersom handvask ikkje er mogeleg. 

Her finn du meir informasjon: