Informasjon om koronatiltak

Frå og med 30. september går undervisninga som planlagt også i Bergen.

Oppdatert 29. september

Viktig informasjon til studentar frå smittevernoverlegen i Bergen.

Studentar og tilsette har ansvar for å følge retningslinjene for smittevern til ei kvar tid. Vi minner óg om smittevernråda frå Folkehelseinstituttet.

Treng du nokon å snakke med? (oppdatert 16.9.)

Kven kan du kontakte ved HVL?

Sentralbordet vårt er ope måndag–fredag kl. 08.00–15.00. Du kan ringe HVL på nummeret 55 58 58 00.

Studentrådgivarane våre kan gi deg studie- og karriererettleiing. Du kan óg ta kontakt med Saman sine rådgivarar og psykologar. Har du spørsmål om kva rettar du har som student? Spør studentombodet.

IT-hjelpetenesta kan du kontakte på e-post og telefon 55 58 58 88.

Andre du kan snakke med

Hjelpetelefonen til Mental Helse er ei gratis døgnopen telefonteneste for alle som treng nokon å snakke med. Du kan vere anonym, og den du snakkar med, har teieplikt. Nummeret er 116 123Dei har òg ein chat på sidetmedord.no.

Du kan óg ta kontakt med Kirkens SOS22 400 040 heile døgnet. SOS-chat er open alle kvardagar 18.30–22.30. Du kan vere anonym.

Sjekk også ut:

 

Undervisning (oppdatert 29.9.)

Tilpassinga av den fysiske undervisninga i Bergen i september er no avslutta, og frå no av går undervisninga som planlagt frå starten av.

I sjekklista for smittevern i ordinære undervisningsrom kan du sjå kva for reinhald som må gjennomførast før alle set seg og undervisninga startar.

Skal du ha øvingar i SimArena, bruke laboratorium eller spesialrom? Sjå våre retningslinjer for smittevern ved HVL.

Er nettstudier nytt for deg? Sjå vår nettundervisningsressurs for studentar.

Praksis (oppdatert 23.9.)

Ver merksam på at situasjonen knytt til koronapandemien og retningslinjene frå myndigheitene stadig er i endring. Hald deg oppdatert i Canvas og på hvl.no/praksis.

I september har det vore restriksjonar i bergensområdet, men byrådet i Bergen har no oppheva forbodet mot å ta imot studentar i Bergen kommune sine einingar. Det betyr at studentar kan møte fysisk på praksisstaden frå 23. september.

Er du forhindra frå å møte opp fysisk? (oppdatert 19.8.)

Blir du sjuk på campus? (ny 24.8.)

  • Studentar eller tilsette som utviklar luftvegssymptom eller andre symptom på Covid-19 når dei er på campus må umiddelbart halde avstand til andre og reise heim.
  • Informer leiaren din (om du er tilsett) eller faglærar/emneansvarleg (om du er student) om at du har symptom og drar heim.
  • Ved heimtransport skal du unngå offentleg-/kollektivtransport om du kan. Dersom du må ta kollektivtransport, må du bruke munnbind. Har du ikkje sjølv, kan du spørre etter munnbind på campus.
  • Test deg for Covid-19 så snart som råd i henhold til råd frå myndigheitene.
  • Informer leiaren din (om du er tilsett) eller faglærar/emneansvarleg (om du er student) om resultatet av testen (negativ eller positiv) så snart du får svar.
  • Ikkje kom tilbake til campus før du er frisk eller er ferdig med isolasjon eller karantene pålagt av smittevernmyndigheitene.

Vi understrekar at det er smittevernskontoret i kommunen som har ansvaret for smittesporinga, og at det er dei som tar kontakt med personar som blir definert som nærkontaktar, og som dermed blir pålagt karantene.

Tilgang med nøkkelkort (oppdatert 27.8.)

Studentar og tilsette kan bruke nøkkelkort i hovudinngangen i desse tidsromma utanom opningstida:

  • Studentar har tilgang måndag–fredag kl. 07.30–20.00
  • Studentar har tilgang laurdag kl. 10.00–18.00
  • Søndag er campus stengt for studentar
  • Tilsette har tilgang måndag–søndag kl. 06.30–00.00

Biblioteket (oppdatert 27.8.)

Alle campusbibliotek er opne og bemanna, men av omsyn til smittevern kan bibliotekarane berre ha kortare rettleiingar i bibliotekslokalet. På grunn av kortare opningstid på campus er det redusert tilgang til meirope bibliotek på kveldstid. Her finn du meir informasjon om koronatiltak på biblioteket.

Eksamen (oppdatert 21.9.)

På grunn av koronapandemien vil skriftlege skuleeksamenar som hovudregel ikkje bli arrangert fysisk på campus hausten 2020.

Skuleeksamenar vil bli endra til heimeeksamen, oppgåve eller munnleg eksamen.

Det kan være unntak frå houvdregelen på enkelte eksamenar, så følg med i Studentweb for informasjon om kva som gjeld for din eksamen. Der vil informasjon om eksamenar bli oppdatert fortløpande i løpet av september og oktober, og endringar som blir gjort seinare enn 1 veke før eksamensdato blir også gitt direkte til deg. 

Munnlege eksamenar og praktiske eksamenar kan bli arrangert fysisk på campus eller digitalt. Emneansvarleg vil informere om korleis eksamen i det enkelte emne blir avvikla.

Planlagte heimeeksamenar, oppgåver og andre innleveringar blir gjennomført som vanleg.

Du finn meir informasjon om eksamen på hvl.no/eksamen.

Utveksling våren 2021 (oppdatert 24.8.)

HVL opnar for søknadar om utveksling til Europa våren 2021, og håpar dette vil la seg gjere. Det blir ikkje mogleg å dra på utveksling utanfor Europa denne våren.

Her får du informasjon om utveksling i vårsemesteret 2021 etter kvart som situasjonen med koronapandemien utviklar seg.

Henting av personlege eigedelar på campus (oppdatert 6.8.)

Fikk du ikkje tømt bokskapet ditt i tide før sommaren, kan du kontakte Servicetorget for å få tilbake tinga dine.

Studiestart i haust

Dei fleste studieprogramma våre starta opp 10. august, men master- og vidareutdanningar, deltids- og nettstudium kan ha seinare oppstart. På studiestartnettsida finn du informasjon om oppstarten og ei sjekkliste vi har laga for å gi deg ein god studiestart!