Framtidas skule, kompetansar i det 21. århundre (21 st Century Skills & Industri 4.0 for BA, EL og TIP)

Korleis kan du bruke ny kunnskap om 21st century skills & Industri 4.0 i eiga undervising for å sikre elevane framtidsretta og relevant opplæring? Dette er det sentrale spørsmålet i denne vidareutdanninga.

Innstilt hausten 2020 og våren 2021.

Kunnskap om framtidas kompetansebehov skal gi eit betre grunnlag for grunngjevne val av innhald og arbeidsmåtar i interessedifferensiert, relevant, framtidsretta og meiningsfull opplæring for yrkesfagelevar. Studiet tematiserer korleis undervising på yrkesfaglege utdanningsprogram kan leggja til rette for innovasjon og nyskaping og at elevane blir bevisst eigne læringsstrategiar.

Studiet er utvikla og blir gjennomført i tett samarbeid med næringslivet.

Gjennom studiet får du:

  • bli kjent med næringslivet sine skildringar av framtidas kompetansebehov
  • fordjupe deg i kva 21st century skills & industri 4.0 er
  • auka kunnskap om yrkesfaga si utvikling og kompetansebehov
  • eit framtidsretta grunnlag for tilpassa didaktisk arbeid
  • relatere framtidas kompetansebehov til bærekraftig utvikling, tverrfaglege tema og djubdelæring
  • eit relevant og innovativt nettverk av kollegaer og næringslivsaktørar
  • kunnskap og ferdigheiter knytt til etiske omsyn og regelverk for bruk av digitale læringsverktøy i skulen
  • styrka kompetanse for å sikre elevane relevant og framtidsretta opplæring

Studiet er ein del av Utdanningsdirektoratet si satsing Yrkesfaglærarløftet. Du kan søke om stipend eller vikarordning.

Undervisningsmåtar

Studiet vekslar mellom førelesingar, gruppearbeid, refleksjonsgrupper, erfaringsutveksling og diskusjonar. Mellom samlingane du i ei digital nettverksgruppe med kollegaer frå eigen/andre skular, der de skal arbeide med å  utforske og prøve ut nye metodar og innhald i undervisninga knytt til hovudtema for studiet.

Tilbudet er delvis nettbasert med 3 samlinger og 1 webinar. Tidspunkt for webinar og munnleg eksamen vert gjort i samråd med studentane. 

Med forbehold om endringar grunna smittevernstiltak.