Framtidas skule, kompetansar i det 21. århundre (21 st Century Skills & Industri 4.0 for BA, EL og TIP)

Dette er ei vidareutdanning for deg som er yrkesfaglærar i Hordaland eller Sogn og Fjordane. Tilbodet er eit samarbeid mellom HVL og fylkeskommunane.

Korleis kan du bruke ny kunnskap om 21st century skills & Industri 4.0 i eiga undervising for å sikre elevane framtidsretta og relevant opplæring? Dette er det sentrale spørsmålet i denne vidareutdanninga.

Studiet er utvikla og blir gjennomført i tett samarbeid med næringslivet.

Gjennom studiet får du:

  • bli kjent med næringslivet si skildring av framtidas kompetansebehov
  • fordjupe deg i kva 21st century skills & industri 4.0 er
  • auka kunnskap om yrkesfaga si utvikling og kompetansebehov
  • eit framtidsretta grunnlag for tilpassa didaktisk arbeid
  • styrka kompetanse for å sikre elevane relevant og framtidsretta opplæring

Studiet er ein del av Utdanningsdirektoratet si satsing Yrkesfaglærarløftet. Du kan søke om stipend eller vikarordning.

Dersom du er fagleg instruktør, leiar i lærebedrift eller medlem i prøvenemnd kan du ta studiet utan å få studiepoeng. Du snakkar då med opplæringsavdelinga i fylkeskommunen i fylket ditt, og skal ikkje søke via Utdanningsdirektoratet. 

Undervisningsmåtar

Vi har forelesingar, gruppearbeid, erfaringsutveksling og diskusjonar. Mellom samlingane deltar du i ei digital nettverksgruppe med kollegaer frå eigen skule, der de jobbar med å utforske og prøve ut idear i undervisinga.

Samlingar for 2019-kullet:

  • Sunnhordland veke 38 2019
  • Nordfjord veke 46 2019
  • Voss/Bergen veke 6 2020

Eksamen i veke 3 og 6. Lokal del ved eigen skule (mellom samling 2 og 3), og ein open, offentleg eksamen knytt til siste samlinga, der lokalt næringsliv blir invitert inn.