E-helse for HO og EL

Dette er ei vidareutdanning for deg som er yrkesfaglærar i Hordaland eller Sogn og Fjordane. Tilbodet er eit samarbeid mellom HVL og fylkeskommunane.

I dette studiet utviklar du kompetansen din innan bruk av teknologi i helse- og omsorgstenestene. 

Gjennom studiet får du:

  • fordjupe deg i moglegheiter og utfordringar knytt til omsorgsteknologi
  • bli kjend med moglege teknologiske løysingar knytt til helse- og omsorgstenestene
  • auka kunnskap om samanhengar mellom behovskartlegging, tilpassing og nytte av teknologi for tenestemottakar, tenesteytar og tenesta
  • auka forståing for nytenking og innovasjon
  • auka grunnlaget for etiske og juridiske omsyn til teknologi i helse- og omsorgstenestene

Studiet er ein del av Utdanningsdirektoratet si satsing Yrkesfaglærarløftet. Du kan søke om stipend eller vikarordning.

Dersom du er fagleg instruktør, leiar i lærebedrift eller medlem i prøvenemnd kan du ta studiet utan å få studiepoeng. Du snakkar då med opplæringsavdelinga i fylkeskommunen i fylket ditt, og skal ikkje søke via Utdanningsdirektoratet. 

Undervisningsmåtar

Vi har forelesingar, gruppearbeid, erfaringsutveksling og diskusjonar. Arbeidet med læringsutbytta tar utgangspunkt i deltakarane sine yrkeserfaringar, og kunnskap som er viktig for å vidareutvikle ei oppdatert undervising innanfor helse- og oppvekstfag. Mellom samlingane deltar du i ei nettverksgruppe med kollegaer frå eigen skule. 

Vi vektlegg bruk av ulike digitale verktøy og varierte dokumentasjonsformer, og brukar Canvas som lærings‐ og undervisningsplattform i studiet.

Samlingar for 2019-kullet hausten 2019:

  • Tysdagar og onsdagar i veke 37 (Bergen), 40 (Bergen) og 46 (Sogn og Fjordane).
  • Munnleg eksamen blir gjennomført i gruppe på eigen skule i løpet av veke 49. Tidspunkt blir fastsett i samråd med skuleleiinga.