Opptak til masterutdanningar

Ønskjer du meir fagleg fordjuping, kan du søke opptak til mastergrad. HVL tilbyr mastergrader på fleire område, både på heiltid og deltid.

Du søker opptak direkte til oss, med mindre du vil ta eit integrert femårig masterstudium, som den nye grunnskulelærarutdanninga. Sjå informasjon om grunnskulelærarutdanning.

Viktige datoar

Søknadsweb opnar 1. februar.

1. mars er ordinær søknadsfrist for mange masterutdanningar, men sjekk studietilbodssida for aktuell frist.

1. mai er opning av ledige studieplassar.

Korleis søke

Du søker gjennom Søknadsweb.

Har du problem med å søke via den lokale søknadsweben vår, må du sende oss ein e-post før søknadsfristen er gått ut og beskrive kva for ein feil som har oppstått og kva slags studium du ønskjer å søke på.

Opptakskrav

Du må ha bestått bachelorgrad. Mange masterstudium har spesifikke opptakskrav, som karakterkrav eller praksiskrav. Kva opptakskrav som gjeld for den aktuelle utdanninga finn du på studietilbodssida. 

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskrava til studiet du søker. Du lastar opp dokumentasjonen i Søknadsweb som pdf- eller jpg-format. Når du kjem inn i Søknadsweb, går du til «Mine dokument» (ei av fire faner heilt oppe eller til venstre) og lastar opp.

I Søknadsweb kan du samtykke til at vi kan hente resultata dine frå andre norske lærestader. Du må sjølv sjekke at alle resultat er synlege i Søknadsweb under «eksterne resultat». Viss du har resultat frå HVL vil ikkje dei vere synlege her. For å sjå resultata dine kan du logge inn i Studentweb eller Vitnemålsportalen. 

Her finn du meir informasjon om dokumentasjon.

Poengutrekning

Konkurransepoengsummen din består av karakterpoeng frå grunnutdanning, utdanningspoeng (høgare utdanning utover opptakskravet) og eventuelt praksispoeng. Praksispoeng gjeld berre for utvalde studium. 

Sjå utfyllande retningslinjer for opptak ved Høgskulen på Vestlandet pkt. 3.3. om korleis poengsummen blir rekna ut. 

Poenggrenser

Utanlandsk bachelorutdanning

Du må dokumentere at du har generell studiekompetanse og at du dekker opptakskravet. Kva krav som gjeld finn du på studietilbodsida. Du må også dokumentere at du dekker språkkrav i norsk og engelsk.

Sjå korleis du dekker språkkravet.

Enkelte masterstudium i engelsk kan ha høgare krav til engelsk. Det vil gå fram av opptakskravet til kvart enkelt studium.

Dokumentasjon på eit anna språk enn skandinavisk eller engelsk må omsettast. Omsettinga skal gjerast av translatør eller tolketeneste. Du må levere kopi av både originalen og det omsette dokumentet innan søknadsfristen.

Reservasjon av studieplass

Ved innkalling til militær- eller sivilteneste, graviditet eller andre tungtvegande grunnar, kan du reservere studieplassen din.

Les meir om reservasjon av studieplass.

Ledige studieplassar

Dersom det er ledige studieplassar i etterkant av opptak, kan du søke på desse frå 1. mai. Dei ledige plassane legg vi ut på nettsidene. Vi oppdaterer sida løpande.

Sjå oversyn over våre ledige studieplassar

Godskriving

Har du utdanning frå før som du vil ha som ein del av graden din ved HVL? Då kan du søke om godskriving. Du kan ikkje søke om godskriving før du har fått studieplass ved HVL.

Les meir om godskriving av emne.

Levering av politiattest

Levering av politiattest skal skje ved studiestart om du ikkje har nokon merknad. Viss du har merknad må du levere attesten seinast tre veker etter du fikk tilbod om plass.

Viss du er usikker på om du må levere politiattest kan du sjekke opptaksbrevet ditt.

Les meir om politiattest.

Forskrift og retningslinjer