Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Hvordan søke?

Du søker via vår SøknadsWeb, der kan du logge deg inn med via ID-porten. Merk at vi har mange didaktiske profiler på fire studiested ved HVL og at du derfor må være meget nøye på at du legger til riktig alternativ. Du kan søke på inntil seks alternativer. Du kan ikke endre omprioritere eller legge til alternativ etter søknadsfristen. 

Frister og viktige datoer

1. februar: Vi åpner for søking

1. mars: Søknadsfrist for å søke PPU.

1. mai: Svar på opptak skal bli sendt til søkerne innen 1.mai.

7. mai: Svarfrist for PPU.

14. juni: Svar på suppleringsopptak blir sendt til søkerne innen 14. juni

1. juli: Frist for ettersending av utdanning fullført våren 2019.

Etter 1. juli blir det supplering ved behov frem til studiestart

Dokumentasjon og ettersending

Alle som skal begynne på PPU må ha bestått opptakskravene. Dersom du enda ikke er ferdig med studiene og får tilbud om studieplass, er dette tilbudet på betingelse om at du fullfører og består nødvendig utdanning senest 1. juli. Dersom du ikke når opp i konkurransen om studieplass og det viser seg at den nye poengsummen du får etter at du har fullført utdanningen din blir høyere enn poenggrensen i opptaket, vil du likevel få tilbud om studieplass. Du mister studieplassen dersom du ikke har fullført og bestått opptakskravene senest 1. juli.

vitnemalsportalen.no kan se hvilke resultater som er registrert på deg. Merk at det kan ta opptil 24 timer fra du får resultatet på din StudentWeb før resultatene blir synlige i Vitnemålsportalen. Resultater som ikke vises i Vitnemålsportalen har vi ikke tilgang til.

De som får tilbud om studieplass må takke ja eller nei til denne på Søknadsweb innen svarfristen (kunngjøres sammen med svaret på søknaden). De som glemmer å svare innen fristen mister studieplassen.

De som får tilbud om å stå på venteliste må også takke ja eller nei innen svarfristen for å være med i suppleringsopptakene. De som glemmer å svare innen fristen mister muligheten til å stå på venteliste.

Her finn du mer informasjon om dokumentasjon.

Nye opptakskrav fra 2019

Det er fra 2019 innført nye opptakskrav på PPU allmennfag.

For opptak til allmenndidaktiske fagprofiler (som eksempel norsk og naturfag):

  • en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, der fordypningen må være på minimum 60 studiepoeng.

For opptak til praktiske- estetiske fagprofiler (som for eksempel musikk og idrett):

  • en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, der fordypningen må være på minimum 60 studiepoeng eller
  • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A eller B, med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget, eller
  • en bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen. Ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag. Det må inngå fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag. Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden.

 For opptak til tegnspråk som didaktisk profil:

  • en bachelorgrad i tegnspråk og tolkning (døvetolkutdanning), med minst 80 studiepoeng i tegnspråk. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden

Merk at det i henhold til rammeplanen for PPU kan det kun gis opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for søker som har bachelorgrad i praktiske- estiske etter punkt tre i listen over, fram til og med våren 2025.Det er fra 2019 innført nye opptakskrav på PPU allmennfag.

Poengberegning

På en del av de didaktiske fagprofilene er det så mange søkere at vi ikke kan gi tilbud til alle kvalifiserte. Rangering skjer i henhold til Forskrift om opptak ved Høgskulen på Vestlandet

Poengberegning for PPU allmennfag er hjemlet i §4-4:

Poengtype Forklaring
Karakterpoeng Vektet karaktersnitt x 10. Maksimalt 50 poeng.
+ Utdanningspoeng 1 poeng pr. 30stp. Maksimalt 4 poeng. 
+ Andre tilleggspoeng 6 poeng for dokumentert tilsetting i skole
= Konkurransepoeng  

Karakterpoengene fra både bachelor- og mastergrad tas med i utrekningen av karakterpoeng. 

 

Poengberegning for PPU yrkesfag er hjemlet i § 4-5:

Poengtype Profesjonsrettet bachelorgrad Fag-/svennebrev og yrkesteoretisk utdanning
Karakterpoeng Vektet karaktersnitt av bachelorgraden x 10 Vanlig gjennomsnitt av karakterer i den yrkesteoretiske utdanningen x 10
+ Utdanningspoeng 1 poeng pr. 30stp faglig fordypning utover opptaksgrunnlaget. Maksimalt 4 poeng X*
+ Praksispoeng X* 2 poeng pr. 12 måneder med relevant praksis utover opptaksgrunnlaget. Maksimalt 6 poeng. 
+ Andre tilleggspoeng  6 poeng for dokumentet tilsetting i skole 6 poeng for dokumentet tilsetting i skole
=Konkurransepoengsum     

X* = det blir ikke poeng i denne kategorien

Merk at for å få seks tilleggspoeng for tilsetting i skoleverket så må man enten dokumentere fast tilsetting på vilkår om å ta PPU eller at man har jobbet som lærervikar i minst 50 % stilling i inneværende skoleår (18/19).

Poenggrenser

Utenlandsk utdanning

Jeg har utdanning fra utlandet og ønsker å søke på PPU – trenger jeg dokumentasjon på norsk – og engelskkunnskaper?

Du må enten dokumentere at du har generell studiekompetanse i Norge eller at du har norsk – og engelskkunnskaper på nivå med det som inngår i generell studiekompetanse. Les mer om gjeldende regelverk for søkere med utenlandsk utdanning.

Jeg har dokumentasjon på et annet språk enn norsk?

Dokumentasjon som ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk må oversettes. Oversettelsen skal skje av en translatør eller tolketjeneste. Husk at du må laste opp både oversettelsen og originalene innen søknadsfristen.

Jeg har en fullført og bestått masterutdanning fra utlandet, er jeg kvalifisert for opptak til PPU allmennfag?

Mastergraden må være tilsvarende en fullført og bestått norsk mastergrad. Se NOKUT sin landdatabase for mer informasjon.

Ledige studieplasser

Dersom det er ledige studieplasser i etterkant av opptak, kan du søke på disse fra 2. mai. De ledige plassene legger vi ut på nettsidene. Vi oppdaterer siden fortløpende.

Se oversikt over ledige studieplasser

Reservasjon og innpass

Levering av politiattest

Levering av politiattest skal skje ved studiestart om du ikke har merknader på attesten.

Forskrift