Engelsk 1, 5.-10. trinn

Etter- og vidareutdanning, hausten 2019

Engelsk 1 for 5.-10. trinn består av to emne og gir innføring i språkopplæring og fagdidaktikk i eit rikt og variert utval av tekstar til bruk i undervisning på mellom- og ungdomstrinnet. Utvikling av eiga språkferdigheit og tekstkompetanse er sentralt. Studiet omfattar kunnskap om det engelske språket sin grammatiske og fonologiske struktur og utvikling av eiga språkferdigheit, tekstkompetanse og aktivt ordforråd. I tillegg gir studiet innsikt i ulike læringsaktivitetar og arbeidsmåtar.

Vidareutdanninga er eit nasjonalt tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærararDu søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.

Digitale pedagogiske verktøy blir tatt i bruk i studiet. Studentane skal gjennomføre eit klasseromretta didaktisk prosjekt der deltakarane reflekterer over eigen praksis. Studentane skal kunnskapsdele med kollegaer og minst ein frå leiinga.

Studiet er nett- og samlingsbasert med tre samlingar per semester, torsdagar og fredagar. Samlingsstad: Høgskulen på Vestlandet.

Canvas brukast som kommunikasjonssystem og brukast til leksjonar, arbeidsoppgåver og obligatoriske arbeidskrav.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York.

Vurderingsformer: Emne 1 har munnleg eksamen i desember, og emne 2 har skriftleg eksamen i mai/juni.

Timeplan

Timeplan for høst 2019

Uke 36: 05 og 06 september

Uke 39: 26 og 27 september

Uke 46: 14 og 15 november

Vår 2020

Uke 3

Uke 7

Uke 13

Timeplan vår 2019

uke 03. 17 og 18 januar, torsdag og fredag

uke 07. 14 og 15 februar, torsdag og fredag

uke 14. 04 og 05 april, torsdag og fredag