Veilederutdanning for praksislærere

Etter- og vidareutdanning, høsten 2019

Studiet imøtekommer kravet til praksislærers veiledningskompetanse jmf. Nasjonale retningslinjer for barnehagelæreutdanning. Studentene vil utfordres til å reflektere kritisk og selvstendig. I løpet av studiet vil studenten utforske ulike pedagogiske tilnærminger av veiledning som Refleksjon over handling, Systemisk veiledning og Gestaltveiledning og vurdering i et sosiokulturelt perspektiv.

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng, hvor Innføring i veiledning (15 sp.) tilbys høsten og Barnehagelærer som lærerutdanner, veileder og vurderer (15 sp) tilbys i vårsemesteret. Det er 3 samlinger à to dager pr. semester med samlingssted campus Bergen.

Studiet er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing Kompetanse for framtidens barnehage. 

Du kan søke om tilretteleggingsmidler gjennom Udir.

Timeplan

Samlinger høsten 2019:

03.09-4.09

14.10-15.10

12.11-13.11