Vidareutdanning i pleie og behandling av ikkje-helande sår

Etter- og vidareutdanning, hausten 2019

I løpet av dei siste 10-15 åra har pleie- og behandling av sår vakse fram som eit eige fag. Det vitskaplige grunnlaget for faget har og hatt ei rivande utvikling i denne perioden. Det trengst personell med spesialkompetanse innan sårhandsaming på alle nivå av helsetenesta.

Det er ei for det meste nettbasert deltidsutdanning over to semester.

Utdanninga består av to emne á 15 studiepoeng, som begge vert avslutta med eksamen.

Fyrste semester :

  • Generelle prinsipp for behandling av ikkje-helande sår
  • Sårbehandlinga sitt fysiologiske og patofysiologiske grunnlag
  • Sår som ikkje gror, generelle behandlingsprinsipp

 

Andre semester :

  • Behandling av sår forårsaka av systemiske sjukdommar
  • Sår forårsaka av sjukdom i venøs, arteriell og lymfatisk sirkulasjon
  • Sår forårsaka av trykk, nevropati og immunologisk/inflammatorisk sjukdom

 

Kvart emne er delt inn i to tema, og kvart tema startar med ei samling på fire dagar.

Her vil fleire av dei leiande ekspertane i landet førelese om utvalde emne relatert til dei aktuelle temaa.

Mellom modulane vil kommunikasjon, rettleiing og innlevering gå føre seg ved hjelp av internettbaserte hjelpemiddel.

Undervisningsmåtar

Arbeidskrav :

Ei skriftleg oppgåve i kvart emne.

Deltaking i diskusjonsgrupper på Canvas

75% oppmøte på førelesingane.

Eksamen:

Avsluttande oppgåve i kvart emne.

Organisering:

Samlingsbasert og nettbasert.

2 x 4 dagar i haustsemesteret,

2 x 4 dagar i vårsemesteret.

Alle samlingar i Haugesund

Alle samlingane er frå og med mandag til og med torsdag.

Praksis

 

Timeplan

Første samling. 2019 uke 36.

Innlevering (Canvas) første studiekrav (gruppeoppgave): Fredag 25. oktober innen kl. 23.59

Andre samling. 2019 uke 44

Eksamensperiode 25. november til 13. desember. Siste frist for innlevering av oppgave til veiledning mandag 9. desember kl. 16

Innlevering (WiseFlow) av eksamen 1101. Fredag 14. desember før kl. 14 (obs! klokkeslett)

Tredje samling. 2020 uke 2

Innlevering (Canvas) av andre studiekrav: Fredag 28. april innen kl. 23.59

Fjerde samling. 2020 uke 10

Eksamensperiode 20. april til 8. mai.

Siste frist for innlevering av oppgave til veiledning, mandag 4. mai kl. 16

Innlevering av eksamen (WiseFlow) 1102, 10. mai før kl. 14