Automatisering med robotikk y-veg

Bachelor, hausten 2020

Har du fagbrev innan elektrofag, kan du ta ingeniørutdanning ved HVL. I Førde får du spesialisering for jobbar innan automatisering og instrumentering, styring av prosessar og anlegg, og utvikling av kommunikasjonssystem. Det er eit såkalla Y-veg-studium, det vil seie at det har relevant fagbrev som opptaksgrunnlag i staden for generell studiekompetanse.

Plassert på Vestlandet ligg høgskulen midt i hjartet av næringa som jobbar mot olje- og gassfelta i Nordsjøen. Denne regionen er i sentrum for olje- og gassverksemda i Noreg med mange bedrifter som arbeider med offshorerelatert verksemd. Industrien treng kvalifiserte medarbeidarar som kan drive innovasjonsarbeidet for å sikre at dei er konkurransedyktige.

Undervisningsmåtar

Y-vegen er eit fagleg og pedagogisk tilpassa opplegg, der det blir kompensert for manglande bakgrunn innan matematikk, fysikk, norsk og engelsk. Fagleg innhald følger rammeplanen gitt av Kunnskapsdepartementet.

Undervisninga vil starte opp i juni med sommarkurs i matematikk. Startdato for sommarkurset er måndag 22. juni. Avslutning med heildagsprøve er fredag 31. juli.

Kva kan du jobbe med?

Som automatiserinsingeniør kan du jobbe innan petroleumsrelatert industri, oljeserviceselskap med automatisering og instrumentering, landbasert industri med automatisering av produksjonslinjer, bedrifter med utvikling av kommunikasjonssystem, i energibransjen eller ulike konsulentverksemder.

Vil du studere meir?

Etter fullført studium (180 studiepoeng) får du graden Bachelor i ingeniørfag. Fullført bachelorgrad gir høve til å søkje opptak på mastergrader og vidareutdanningar innan ingeniørfag både nasjonalt og internasjonalt.

Kor kan du reise?