Matematikk 2 5-10

Etter- og vidareutdanning Hausten 2020

Overordnet målsetting med studiet er å utvide matematikklærerens faglige og didaktiske repertoar for utøving av god matematikkundervisning gjennom utforskende og utøvende studier av egen praksis og relevant forskning.

Vidareutdanninga er eit nasjonalt tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.

I matematikk 2 fordyper studenten seg i noen matematikkfaglige og matematikkdidaktiske temaer fra matematikk 1, 5-10. Blikket er mer rettet mot forskning. Studiet er delt i to emner: Matematikk 2A (15 stp) og Matematikk 2B (15stp). Matematikk 2A går på høsten og omhandler de matematikkfaglige temaene modellering, problemløsning og funksjoner. De matematikkdidaktiske temaene er undersøkende læring og undervisning i matematikk og kvalitative forsknings metoder i matematikkdidaktikk.

Matematikk 2B går på våren og omhandler matematisk teoribygging, bevis og argumentasjon i geometri og tallære. Disse temaene behandles matematisk, matematikkdidaktisk og praktisk. Statistikk og kvantitativ metode behandles i matematikk 2b. I begge emnene vektlegges bruk av Geogebra og studentens refleksjon over egen utvikling og undervisning sett i lys av nyere forskning.

Matematikk 2, trinn 5-10, er forankret i nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i grunnskolelærerutdanningen for 5-10, læreplanverket for grunnskoleopplæringen og harmoniseringsdokumentet utarbeidet av ressursgruppen for matematikkfagene i Kompetanse for kvalitet.

Undervisningsmåtar

Det er 3 samlinger i hvert semester, mellom samlingene tilbys det nettundervisning. Det er obligatorisk deltakelse på samlinger og nettundervisning. Arbeidskrav og kommunikasjon støttes av digitale ressurser. Video er et sentralt læringsverktøy, både i modellering av undervisning og analyse av egen og andres praksis. På samlingene vil vi blant annet studere, planlegge, utøve og reflektere omkring sentrale lærerpraksiser gjennom systematisk arbeid med noen utvalgte undervisningsaktiviteter. Det forventes en stor grad av studentaktivitet gjennom hele studiet.

Samlingsdatoer med forbehold:

EVL-MA315
4. og 5. september. Dag 1 kl. 10.15 - 17.00, dag 2 kl. 08.15 - 15.00.
23. og 24.oktober. Dag 1 kl. 10.15 - 17.00, dag 2 kl. 08.15 - 15.00.
27. og 28. november. Dag 1 kl. 10.15 - 17.00, dag 2 kl. 08.15 - 15.00.
11. desember skoleeksamen.
16. desember frist mappeeksamen.
nettmøter onsdager i uke 38, 40, 45 og 46.

Underveisvurdering består av 3 obligatoriske arbeidskrav hvert semester. Disse må godkjennes for å få lov til å gå opp til eksamen. Arbeidskrav 1 knyttes til utprøvinger av ny matematikkfaglig og matematikkdidaktisk kunnskap på egen skole. Utprøvingene filmes og er utgangspunkt for videre studier av egen praksis sett i lys av nyere matematikkdidaktisk forskning. Arbeidskrav 2 er et skriftlig arbeid for å hjelpe studenten til å utvikle faglig og didaktisk kunnskap innenfor de aktuelle matematikkområdene. Arbeidskrav 3 knyttes til å kunne formidle spesialkunnskap i et matematikkfaglig og/eller matematikkdidaktisk emne. Arbeidskravene skal føre til kunnskapsdeling i eget kollegium.

Vurdering emne 1:
Mappevurdering, 40 %
Skriftlig eksamen, 60 %. 

Vurdering emne 2:
Hjemmeeksamen 5 dager, 60 %
Muntlig eksamen, 40 %.

Karakter A - F.

Mer informasjon finnes i emneplanene.