Engelsk 2 5.-10. trinn

Etter- og vidareutdanning Hausten 2020

Engelsk 2 fokuserer på utvikling av elevane sin munnlege og skriftlege kompetanse, tekstkunnskap og grunnleggande ferdigheiter i engelskfaget.

Studiet er delt i to emne med tema som språk og kultur med didaktikk, språkvariantar, språkanalyse, skjønnlitteratur i kulturell kontekst, intonasjon, komplekse grammatiske strukturar, litteratur frå engelskspråklege land. Du skal gjennomføre eit klasseromretta didaktisk prosjekt der du reflekterer over eigen praksis. Du skal òg kunnskapsdele med kollegaer og minst ein frå leiinga. Gjennom eit wiki Storyline-prosjekt får du tatt i bruk IKT-ferdigheiter.

Studiet er nett- og samlingsbasert med tre samlingar per semester, torsdagar og fredagar. Samlingsstad: Høgskulen på Vestlandet i Bergen.

Canvas er kommunikasjonssystemet som brukast til leksjonar, arbeidsoppgåver og obligatoriske arbeidskrav.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York, men turen er ikkje obligatorisk.

Emne 1 har skriftleg eksamen i desember, og emne 2 har munnleg eksamen i mai/juni.

Vidareutdanninga er eit nasjonalt tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.

Timeplan

Med atterhald om endringar på grunn av Korona.
Studentar vil bli orientert om undervisningstidspunkt før studiestart.

  • Veke 35: 27. og 28. august 2020
  • Veke 42: 15. og 16. oktober 2020
  • Veke 46: 12. og 13. november 2020
  • Veke 4, 11 og 17 i 2021

Klokkeslett for alle samlinger er: 8:15-16:00..