Samfunnsfag 3

Etter- og vidareutdanning, hausten 2020

Ønskjer du ei djupare forståing av samanhengen mellom samfunnsfag, samfunnsfagsdidaktikk og praksis? I dette studiet får du eit kultursosiologisk perspektiv på samspelet mellom tre sentrale sosialiseringsarenaer i endring. Du lærer også korleis du kan bruke, vurdere og utvikle læremiddel i samfunnsfaget. Utdanninga er på masternivå.

Du lærer om:

 • læringsstrategiar for, og kunnskapseffektar ved, ulik læremiddelbruk i samfunnsfaga
 • korleis du som lærar kan lage enkle læremiddel i samfunnsfaga
 • vurdering av læremiddel i samfunnsfaga (lærebøker, IKT-baserte læremiddel, kart, video med meir)
 • korleis familie, utdanning og media stør opp om og påverkar dei unge si identitetsdanning og kulturelle horisont
 • nettbaserte medium si rolle, og korleis desse påverkar barn og unge
 • sosialiseringsprosessar, teoriar og forsking om korleis barn og unge blir påverka av kulturell endring og anna samfunnsendring

Fagkunnskapen du tilegnar deg i studiet kan også nyttast på andre tema og undervisningsområde, som til dømes nye mediekulturar, demokrati og maktforhold.

Undervisningsmåtar

Vi har forelesingar, oppgåvearbeid, diskusjonar, studentpresentasjonar, gruppearbeid og undervisning i grupper.

Studiet er samlingsbasert, med 5 samlingar i haustsemesteret (første samling på to dagar, dei resterande på ein dag), og 6 dagssamlingar i vårsemesteret.

Mellom samlingane vil kommunikasjonen foregå gjennom læringsplattformen Canvas.

Praksis

Praksis utgjer nær 25 % av studiet, og du har praksis i alle tre studieåra.

Kva kan du jobbe med?

Du kan jobbe innan

 • barne- og ungdomsinstitusjonar, barnevernstenesta og utekontakten
 • barnehage og skule
 • flyktningtenesta i kommunar
 • barne- og ungdomspsykiatri

Vil du studere meir?

Du kan ta ulike master- og vidareutdanningar ved HVL.

Timeplan

2019-kullet i 2019/20

 • Samlingar onsdag i veke 35, 39, 43, 46, 48, 2, 6, 11, 14 og 17.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studie- eller praksisopphald i utlandet i 5. semester.