Å undervise vaksne innvandrarar i norsk

Etter- og vidareutdanning, hausten 2020

Dei vaksne minoritetsspråklege som kjem til Noreg er ei samansett gruppe. Ein del har hatt lite skulegang og har knappe lese- og skriveerfaringar frå heimlandet, mens mange har langvarig skulegang og utstrakte lese- og skriveerfaringar frå før.

Studiet rettar seg mot lærarar som underviser minoritetsspråklege deltakarar i norskopplæringa i Noreg. Dette studiet tar sikte på styrke lærarane sin faglege, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse overfor denne målgruppa.

Studiet skal gi lærarar ei auka innsikt i vaksenpedagogiske problemstillingar, ein auka kompetanse i å utvikle elevane sine norskferdigheiter, ei styrka evne til å legge til rette for god lese- og skriveutvikling og ferdigheiter i å støtte tileigninga av kunnskap på andrespråket.

Å undervise vaksne innvandrarar i norsk 1 (15 stp., haustsemesteret 2018) er konsentrert om norskopplæring for deltakarar med knappe lese- og skriveferdigheiter, mens Å undervise voksne innvandrere i norsk 2 (15 stp., vårsemesteret 2019) vil ha hovudfokus på opplæring av deltakarar med gode skuleføresetnader. Å undervise vaksne innvandrarar i norsk 2 bygger på Å undervise voksne innvandrere i norsk 1, og krev derfor at du har tatt dette emnet først.

Undervisningsmåtar

Studiet er samlings- og nettbasert. Det vil i løpet av studieåret være seks samlingar, tre om hausten og tre om våren. Emne 1 blir avslutta med ein skriftleg skuleeksamen i slutten av haustsemesteret. Emne 2 blir avslutta med skriftleg heimeeksamen (10 dagar) i slutten av vårsemesteret.

Timeplan

Måndag 2.9. (kl. 14.15 – 19.00), tysdag 3.9. (08.15 – 15.00), onsdag 4.9. (08.15 – 15.00)

Måndag 14.10 (kl. 14.15 – 19.00), tysdag 15.10 (08.15 – 15.00), onsdag 16.10 (08.15 – 15.00)

Måndag 25.11. (kl. 14.15 – 19.00), tysdag 26.11. (08.15 – 15.00)

Å undervise vaksne innvandrarar i norsk 2, V20

Måndag 13.1. (kl. 14.15 – 19.00), tysdag 14.1. (08.15 – 15.00)

Måndag 9.3. (kl. 14.15 – 19.00), tysdag 10.3. (08.15 – 15.00), onsdag 11.3. (08.15 – 15.00)

Måndag 27.4. (kl. 14.15 – 19.00), tysdag 28.4. (08.15 – 15.00)