Avansert klinisk allmennsykepleie

Master

Som spesialist i allmennsykepleie får du kompetanse for framtidens helse- og omsorgstjenester.

Kommunene står overfor utfordrende oppgaver i årene som kommer. Helse- og omsorgstjenestene må videreutvikles for å sikre et godt tjenestetilbud til alle pasient- og brukergrupper.

Som spesialist i allmennsykepleie vil du ha en sentral rolle i framtidens helsevesen. Du bidrar til helhetlige pasientforløp, trygge tjenester, innovasjon, forbedringsarbeid og brukerinvolvering. Du styrker kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og samhandlingen med og om den enkelte pasient og bruker.

Du lærer om:

  • Klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse
  • Helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning
  • Faglig ledelse og koordinering
  • Kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon

Arbeidsgiveren din kan søke lønnstilskudd fra Helsedirektoratet.

Masterprogrammet følger de nasjonale kravene til faglig innhold og omfang i Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie

Undervisningsmåter

Studiet er samlingsbasert med en klasse i Førde, og en klasse i Stord/Haugesund. Undervisningen er lagt opp med studentaktive samlinger, forelesninger, seminarer med studentframlegg og diskusjon, gruppearbeid, øvingsoppgaver og simuleringsarbeid.

Samlinger høsten 2021 for Stord/Haugesund og Førde:

  • uke 36. Velkommen til studiestart for den første samlingsuken tirsdag den 7. september 2021 kl. 10.15 på campus Stord for de som hører til klassen på Stord/Haugesund og campus Førde for klassen i Førde.
  • uke 39
  • uke 46

Læringsplattformen Canvas blir brukt for kommunikasjon mellom lærere og studenter og mellom studentene.

Siste oppdaterte timeplan finner du i TimeEdit med forbehold om endringer.

Praksis

I praksisemnet vil du få øvelse i å bruke kunnskapene og ferdighetene du har fått fra alle de gjennomgåtte emnene. Det innebærer å beslutte og gjennomføre sykepleietiltak, iverksette tiltak i samarbeid med andre og følge opp etter at diagnostikk og behandling er fastsatt. I tillegg får du øvelse i å ha en ledende rolle, og veilede og undervise personell og studenter i komplekse pasientsituasjoner.

Informasjon til nye studentar hausten 2021