EVL-SPES315 Spesialpedagogikk C: Generelle og sanserelaterte lærevanskar og nedsett funksjonsevne

Emneplan for studieåret 2019/2020

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL våren 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Generelle og sanserelaterte lærevanskar og nedsett funksjonsevne

I dette emnet vil studenten få innsyni generelle lærevanskar og nedsett funksjonsevne, og korleis barnehagen og skulen kan arbeide for å forebyggje og avhjelpe vanskar i eit livslangt perspektiv. Emnet tar for seg følgjande perspektiv: inkludering, mangfald og læring i eit mestringsperspektiv, forebygging, symptom og årsakar, kartleggjing og spesialpedagogiske tiltak. Emnet vil peike på verdien av å fremje eit godt psykososialt læringsmiljø, der det einskilde barn kan oppleve sosial tryggleik.          

Samlingsbasert

Læringsutbytte

Kunnskapar            

Studenten:

 • Har avansert kunnskap om årsakar og symptom knytt til generelle lærevanskar og nedsett funksjonsevne, meistring og læring
 • Har avansert kunnskap om synsvanskar, høyrselsvanskar, røyrslevanskar, nevrologi og kognitive vanskar
 • Har inngåande kunnskap om tilpassing, metodiske/didaktiske tilnærmingar innanfor desse områda
 • Har kunnskap om pedagogiske/organisatoriske tiltak
 • Har inngåande kunnskap om sentrale omgrep: normalitet og avvik, meistring og læring 

 

Ferdigheiter

Studenten:

 • Kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser ei problemstilling
 • Kan analysere ein situasjon og gje råd og rettleiing om plan og tiltak
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og framlegg til løysingar både skriftleg og munnleg
 • Kan kommunisere og samarbeide med ulike samarbeidspartnarar
 • Kan ta ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av spesialpedagogiske opplegg og gje råd og rettleiing til kollegium og foreldre

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • Har innsikt i sentrale omgrep, forståingsformer og dilemma i eit samfunnsmessig, historisk og kritisk perspektiv
 • Kan reflektere over eigen fagleg praksis og justere denne i lys av ny forsking om generelle lærevanskar og nedsett funksjonsevne
 • Kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn frå og kunnskap om tema, og gjennom dette bidra til nytenking og utvikling av god praksis
 • Forstår samanhengar mellom relevant forsking og mogleigheiter i pedagogisk praksis
 • Har innsyn i fag- og yrkesetiske problemstillinger knytt til arbeid med generelle lærevanskar og nedsett funksjonsevne, meistring og læring
 • Kan nytte fagleg kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjere grunngjevne val

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Spesialpedagogikk A og spesialpedagogikk B

Undervisnings- og læringsformer

Forelesinger, individuelt arbeid, gruppearbeid og drøftingar

Arbeidskrav

*80 % obligatorisk frammøte 

*Obligatoriske arbeidskrav som blir presentert i semesterplanen

Vurderingsform

Heimeeksamen med gradert karakter A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel