ID3-310 Fordjuping Alpin skiferdsel

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Gjennom emnet skal studentane utvikle kunnskap og forståing om alpin skiferd i oversiktleg og utfordrande terreng. Terrengvurderingar, systematisk snødekkeundersøkelsar, værkjennskap og gruppeprosessar ved menneskeleg samhandling inngår som sentrale faktorar i turplanlegging, gjennomføring og evaluering av turar. Kameratredning med sendar/mottakar blir også gjennomgått.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av alpin skiferd i oversiktleg og utfordrande terreng
 • har kunnskap om terrengets betyding i forhold til alpin skiferd
 • har kunnskap om vegvalsvurdering i oversiktleg og utfordrande terreng
 • har kunnskap om systematisk snødekkeundersøkelse som metode for snødekkevurdering
 • har kunnskap om korleis skredvarsling (varsom.no) brukes i turplanlegging, gjennomføring og evaluering av alpin skirferd
 • har kunnskap om verets betyding for alpin skiferd og snødekkets oppbygging
 • har kunnskap om gruppeprosessar og menneskeleg samhandling knytt til alpin skiferd
 • har kunnskap om kameratredning og bruk av sendar/mottakar - utstyr på grunnleggjande nivå
 • har kunnskap om korleis kameratredning ved komplekse søkescenarier ved bruk av sendar/mottakar - utstyr kan gjennomførast

Ferdigheiter

Studenten

 • kan planlegge,gjennomføre og evaluere alpin skiferd i oversiktleg og utfordrande terreng
 • kan vurdere terrengets betyding i forhold til alpin skiferd
 • kan gjere vurdering på vegval i oversiktleg og utfordrande terreng
 • kan systematisk snødekkeundersøkelse som metode for vurdering av snødekket
 • kan nytte skredvarsling (varsom.no) i turplanlegging, gjennomføring og evaluering av toppturar
 • kan redegjøre for verets betyding for ferdsel på topptur og snødekkets oppbygging
 • kan redegjøre for gruppeprosessar og menneskeleg samhandling knytt til alpin skiferdsel
 • kan gi opplæring i kameratredning og bruk av sendar/mottakar - utstyr på grunnleggjande nivå
 • kan gjennomføre kameratredning ved komplekse søkescenarier ved bruk av sendar/mottakar - utstyr

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere turar knytt til alpin skiferd i oversiktleg og utfordrande terreng

Krav til forkunnskapar

 • Idrett årsstudium eller anna relevant utdanning
 • Fullført og bestått skredkurs eller tilsvarande
 • Opptaksprøve med forventningsavklaring på følgande tema: Terreng, snø, vær, gruppeprosessar og eigenferdigheit i oversiktleg terreng

Tilrådde forkunnskapar

 • Fullført og bestått skredkurs eller tilsvarande
 • Erfaring med alpin skiferd

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer på emnet er ei blanding av forelesing, individuelle oppgåver og praktisk undervisning. Alt teoretisk lærestoff bli integrert og erfart i den praktiske undervisninga. Deltaking føreset at studenten er førebudd med omsyn til tuplanlegging, teoretisk pensum og nødvendig utstyr.

Ekskursjonar:

 • Sogndalsdalen, 1 dag: Eigenferdigheit på tur i oversiktleg terreng og skredteori
 • Sogndalsdalen, 3 dagar: Planlegging (terreng, vær, snødekke og mennesket), gjennomføring og evaluering av tur
 • Hemsedal eller liknande destinasjon, 1 dag: Vurdering i forhold til heisbasert skikøyring utanfor preparerte løype
 • Jostedalen, 4 dagar: Planlegging, gjennomføring og evaluering av tur samt redning og øving sendar/mottakar
 • Sogndalsdalen, 1 dag: Planlegging, gjennomføring og evaluering av tur på homogent snødekke (vår)

Arbeidskrav

 • Godkjent obligatorisk undervsining/ekskursjonar: Planlegging, gjennomføring og evaluering
 • Innlevering av eit individuelt artikkelsammendrag, etterfulgt av munnleg framlegging

I samband med ekskursjonar må studentar ved HVL vera førebudd på å betale ein eigenandel. Det vert lagt til rette for alternative arbeidskrav.

Vurderingsform

Munnleg individuell eksamen på 30 min. Gradert karakter (A-F).

Fagleg overlapping

 • ID3-310 (1) - Alpin skiferdsel - Reduksjon: 15 studiepoeng