ING161 Kjemi for ingeniør

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskap i kjemi som basis for studier i teknologiske fag og for framtidig yrkesutøvelse. Aktuelle klima- og miljøutfordringer belyses i eksempler og oppgaver.

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen kjemi (minimum 4sp):

 • Grunnstoffene og periodesystemet
 • Bindinger, masseberegninger og støkiometri
 • Navnsetting av uorganiske forbindelser
 • Enkel organisk kjemi samt navnsetting av organiske forbindelser, inkludert syntetiske polymerer
 • Gasser og løsninger
 • Kjemisk likevekt, syrer og baser og fellingsreaksjoner
 • Redoksreaksjoner, elektrokjemiske celler, korrosjon, batterier og brenselsceller
 • Sikkerhetsdatablad for kjemiske forbindelser

Spesialdel: Avhengig av studieprogram inkluderes følgende temaer (inntil 1sp):

 • Bygg: Vann- og avløpsrensing
 • Data og Elektro: EE-avfall og miljøgifter i EE-produkter. Halvledere.
 • HMS og Brann: Energi i kjemiske reaksjoner.
 • Maskin/marin: Energi i kjemiske reaksjoner

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Studenten

 • Kan gjøre rede for den systematiske oppbyggingen av grunnstoffene i periodesystemet og om ulike bindingstyper
 • Kan gjøre rede for kjemiske navn og formler for uorganiske og organiske forbindelser
 • Kan beskrive egenskapene til eksoterme og endoterme reaksjoner
 • Kan gjøre rede for massevirkningsloven og likevekter i kjemiske reaksjoner
 • Kan gjøre rede for prinsippet for redoksreaksjoner og for grunnleggende teori om virkemåten til elektrokjemiske celler inkludert batterier og brenselceller
 • Har kjennskap til innholdet i sikkerhetsdatablad for kjemikalier

Spesialdel:

 • Bygg: Kan gjøre rede for rensemetoder for drikkevann og avløpsvann.
 • Data og Elektro: Kan gjøre rede for kjemirelaterte miljøaspekter ved EE-produkter både ved bruk og som avfall
 • HMS og Brann: Kan gjøre rede for energiendringer i kjemiske reaksjoner
 • Maskin/marin: Kan gjøre rede for energiendringer i kjemiske reaksjoner

 

Ferdigheter

Studenten

 • Kan balansere enkle kjemiske reaksjonsligninger og utføre støkiometriske beregninger
 • Kan beregne cellepotensial for elektrokjemiske celler og forklare korrosjon med utgangspunkt i elektrokjemisk teori
 • Kan beregne pH i syrer og baser
 • Kan utføre likevektsberegninger

Spesialdel:

 • Bygg: Kan beskrive kjemiske reaksjoner ved rensing av drikke- og avløpsvann og miljøutfordringer knyttet til resipienten
 • Data og Elektro: Har oversikt over hvordan EE-avfall skal håndteres
 • HMS og Brann: Kan beregne reaksjonsentalpien for en kjemisk reaksjon ved bruk av ulike metoder
 • Maskin/marin: Kan beregne reaksjonsentalpien for en kjemisk reaksjon ved bruk av ulike metoder

 

Generell kompetanse

Studenten

 • Har innsikt i hvordan kjemiske kunnskaper og metoder kan brukes til problemløsning i eget fagfelt
 • Har innsikt i hvordan kjemiske kunnskaper kan brukes ved utvikling av miljøvennlig teknologi i eget fagfelt
 • Kan kommunisere med andre personer i både eget og andre fagfelt ved hjelp av relevant fagterminologi

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og oppgaveløsning.

Campus Haugesund har også laboratorieøvinger.

I spesialdelen vil det kunne bli ekskursjoner og bruk av gjesteforelesere.

Arbeidskrav

Campus Bergen og campus Førde: 6 obligatoriske regneinnleveringer.

Campus Haugesund: 2 obligatoriske laboratorieøvinger og 4 obligatoriske regneinnleveringer.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 6 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen 3 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar osv.).

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAS106 (1) - Materiallære og kjemi - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • KJ2-100 (1) - Kjemi og miljølære - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • FOA052 (1) - Kjemi og miljø - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING1103 (1) - Kjemi og statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • NAB1022 (1) - Kjemi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • FY2-101 (1) - Fysikk og kjemi - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • OR2-100 (1) - Ingeniørfaglig innføringsemne - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • ING1009 (1) - Kjemi og miljø - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • DAT106 (1) - Fysikk og kjemi for data - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • BYG101 (1) - Materiallære - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ING107 (1) - Innføringsemne for maskiningeniører - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • KJE100 (1) - Generell kjemi - Reduksjon: 5 studiepoeng