MAS303 Fluidmekanikk og varmeoverføring for ingeniører

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Kurset fokuserer på utvalgte kapitler innen fluidmekanikk og varmeoverføring, med en spesielt oppmerksomhet mot temaer, som beskriver de mest typiske fenomenene for en rekke industrielle anvendelser: energiteknologi, petroleum, kjemisk / farma / mat / prosessteknologi og hydraulikk. Kurset gir forståelse for grunnleggende matematiske modeller og deres bruk i ingeniørvitenskap.

Innhold

 • Grunnbegreper i fluiddynamikk: Navier-Stokes ligninger, forenklede løsninger, Bernoulli's ligning
 • Grunnbegreper i termisk fysikk: varmeoverføringsligning, løsninger
 • Strømning i kanaler med kompleks geometri: strømningsregimer, grenselag og hastighetsprofiler, trykkfall
 • Varmeoverføring: tvunget mot naturlig konveksjon, stråling, varmeledning; empiriske formler
 • Hydrauliske maskiner: rhotodynamisk vs fortrengningsmaskiner, teori, Euler likning, effektivitet
 • Introduksjon til hydraulikk
 • Flerfasestrømmer: klassifikasjon, reologi, flow maps, fixed og fluidized beds
 • Strømmer med faseendring: Koking / kavitasjon, NPSH, smelting / krystallisering
 • Oversikt over numeriske verktøy i fluiddynamikk, turbulensmodeller
 • Instrumentering i strømningslære og varmeoverføring
 • Eksempler på typiske tekniske løsninger

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS303 skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • kunne definere grunnlegende prinsipper for fluidmekanikk og varmeoverføring
 • kunne utarbeide en fysisk beskrivelse av denne prosessene

Ferdigheter

 • beherske de grunnleggende matematiske modellene i fluidmekanikk og varmeoverføring
 • kvantifisere hovedparametrene av en teknisk prosess: trykk, temperatur, kraft, volumstrøm, virkningsgrad
 • balansere massestrømmen, bevegelsesmengde og energien innen prosessen

Generell kompetanse

 • teknisk rapportskriving, arbeide i grupper, løsning av typiske problemer i matematisk fysikk

Krav til forkunnskaper

MAT110 Matematikk 1

MAT203 Videregåande matematikk for brann/bygg/HMS/maskiningeniører

Anbefalte forkunnskaper

MAS220 Grunnlegende fluidmekanikk

MAS302 Hydraulikk

KJE102 Anvendt strømningslære

MAT151 Videregående matematikk og fysikk for bygg og maskin

Undervisnings- og læringsformer

2 forelesninger, 1 øving / uke

numeriske laber

industribesøk OneSubsea, Schlumberger, Framo

Arbeidskrav

1 av 2 obligatoriske innleveringer være levert innen avtalt tidsfrist, og godkjent.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 4 semestre.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Karakterskala A-E/F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler