RUS6103 Samtidige rus- og psykiske lidingar (ROP)

Emneplan for studieåret 2019/2020

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL våren 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Sameksisterande problematikk og samtidig rus og psykisk liding står sentralt. Emnet skal dessutan gi inngåande kunnskap om krenkingsproblematikk, både individuelt og i eit samfunnsperspektiv. Kjønns- og fleirkulturelle utfordringar vil også bli utdjupa. Emnet vil vektleggje systematisk refleksjon, brukarmedverknad, kommunikasjon og terapeutiske tilnærmingar. Myndiggjering og verdigheit som grunnlag for utgreiing, diagnostisering og omsorg står sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten:

 • har avansert kunnskap om terapeutisk kommunikasjon og samhandling
 • har avansert kunnskap om relasjonen og konteksten si betyding i samhandling med pasientar og kollegaer
 • har omfattande kunnskap i dobbeldiagnose-/gråsoneproblematikk, symptom og diagnostisering rus og samtidig psykisk liding
 • har inngåande kunnskap om følgjer av å vere utsett for alvorlege krenkingar, vald og overgrep
 • har inngåande kunnskap om utsette grupper sine spesielle hjelpebehov når rus er ein vesentleg faktor i miljøet deira

Dugleik:

Studenten:

 • kan leggje til rette nettverk og miljø for helsefremjing
 • kan analysere ulike etiske dilemma innanfor rusfeltet
 • kan gjere nytte av fagleg forsvarlege metodar for å fremje brukarmedverknad og myndiggjering
 • kan utøve fagleg forsvarleg intervensjon ved krise- og avrusingsproblematikk
 • kan søkje etter artiklar og gjennomføre eit fagutviklingsprosjekt
 • kan vise innsikt og forståing for faglege og etiske problemstillingar ved å reflektere over eigen praksis i refleksjonsgrupper

Generell kompetanse:

Studenten:

 • kan formidle, drøfte og analysere faglege problemstillingar i samarbeid med brukaren, pårørande og andre faggrupper.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

RUS6101 - Rusrelatert sosial- og helseproblematikk, RUS6202 - Perspektiv på helsefremjing, førebygging og behandling innan rusproblematikk, VIT6202 - Vitskapsteori, metode og etikk 

Undervisnings- og læringsformer

Førelesing, rettleiing, gruppearbeid og sjølvstudium.

Deltidsutdanning med vekessamlingar/enkeltdagar på campus Haugesund og Stord. Studiet vert og basert på obligatorisk deltaking i rettleiing, kommunikasjon på nett og ein omfattande eigeninnsats mellom samlingane.

Arbeidskrav

1 individuelt, skriftleg arbeidskrav kor studenten reflekterar over ein situasjon på arbeidsplassen. Omfang 1500-2000 ord, +/- 10%.

75% obligatorisk oppmøte til undervisning og rettleiing.

Vurderingsform

Individuell heimeeksamen, 3 dagar. 3000 ord, +/- 10%.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje greidd.

Ved ikkje bestått (karakter F),  må studenten levere heilt ny eksamen.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Meir om hjelpemiddel