Grunnskolelærerutdanning 1-7, Bergen

Som lærer for 1.–7. trinn møter du unge og nysgjerrige elever, og du får være med på å åpne en ny verden med kunnskap. Grunnskolelærere har et meningsfullt og spennende yrke med en variert hverdag.

Du får hjelpe elevene med å knekke lesekoden, og blir spesialist i begynneropplæring. Utdanningen fokuserer også på kontaktlærerrollen. Du lærer å skape gode klassemiljø, og hvordan du kan se, møte og motivere den enkelte elev.  

Oppbygging av studiet

1. studieår

2. studieår 

  • Du fortsetter med fag 1, i tillegg til PEL, norsk og matematikk. 

3. studieår 

  • I høstsemesteret velger du et nytt valgfag. Du kan velge mellom undervisningsfag, skolerelevante fag, profesjonsrettet pedagogikk eller spesialpedagogikk.
  • I vårsemesteret velger du å fordype deg i enten norsk, matematikk, fag 1 eller fag 4. 

4. studieår 

  • Du har PEL og masterfaget du har valgt. Som masterfag kan du velge et undervisningsfag, profesjonsrettet pedagogikk eller spesialpedagogikk.  

5. studieår 

  • Du fortsetter med PEL og skriver masteroppgave. 

Se studieprogramplanen for mer om oppbygging av studiet og lærings- og kompetansemål.

Undervisningsmåter

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, rollespill, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og er både muntlige og skriftlige. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet. 

Retningslinjer for føring av fravær 

Praksis

Du har praksis i alle fem studieårene, til sammen 115 dager. 

Utveksling

I 5. semester er det mulig å reise på utveksling i skolerelevante fag. Praksisen i dette semesteret blir avviklet enten før eller etter utveksling.

I 6. semester er det mulig å reise på utveksling i fag 1, 2, 3 eller 4. Dette semesteret er det både praksis og en FoU-oppgave inkludert i semesterplanen. Fagmiljøene er i gang med å kvalitetssikre gode utvekslingsavtaler der det er mulig å ta praksis og skrive en FoU-oppgave. Mer informasjon om hvor du kan reise i 6. semester på de ulike fagene kommer.

Mer informasjon om utveksling finner du her

Hva kan du jobbe med?

  • Utdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn og unge på 1.–7. trinn. 
  • Du finner også lærere i mange andre yrker, som voksenopplæring, skoleadministrasjon, i frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid eller fagpolitisk arbeid. 

Se hvordan lærerutdanningen er i Bergen!!