Kommunikasjon og marknadsføring

Jobbar du med marknadsføring og sosiale medium og skulle gjerne hatt meir formell kompetanse på området? Kanskje du har lyst til å få meir kunnskap om korleis digitalisering kan skape ei berekraftig utvikling? Da kan du ta vidareutdanning i kommunikasjon og marknadsføring gjennom eit modulbasert deltidsstudium i Ryfylke.

Dette fleksible deltidsstudiet passar for mange. Å auka kunnskap om kommunikasjon og marknadsføring på digitale flater er aktuelt både for bedrifter som treng å kommunisere med kundar og marknadsfører produkt og tenester, men og for kommunar som skal kommunisere med innbyggarane eller skular som kommuniserer med elevar og føresette.

Studiet er samlingsbasert og samlingane vil føregå på dei vidaregåande skulane i Strand og Sauda/Sand. Du kan velje sjølv om du ynskjer å ta deler av studiet eller fullføre heile løpet med totalt 60 studiepoeng.

Du lærer meir om sosiale medium, marknadsføring og kommunikasjon, frå strategisk planlegging til tiltak og verktøy. Du får og eit grunnleggande innblikk i korleis digitalisering kan styrke marknadsføring og kommunikasjonsarbeid sett i eit berekraftig perspektiv.

Bli med på eit lokalt kommunikasjonsløft og bygg kompetansen du treng for å styrke kommunikasjonsarbeidet i bedriftene!

Kurspakken

Studiet består av totalt seks ulike emne, og kursane rulles ut fortløpande frå haust 2021. Dei to første emna som blir opna hausten 2021 er Digitalisering og omstilling i tillegg til Digitalisering, lønsemd og berekraft. Du søkjer opptak til eitt og eitt kurs via vårt søknadsweb.

Haust 2021

Digitalisering og omstilling

Innhald
Dette emnet tek føre seg digitalisering og omstilling ut frå eit heilheitsperspektiv.
Sjå emneplan for meir informasjon.

Samlingsdatoar
To fysiske samlingar, resten digitalt.
1. samling: 27. og 28. august 2021, Strand vgs / Tau
2. samling: dato og stad kjem

Opptak
Du søkjer opptak til emnet via vårt søknadsweb.
Når du søkjer opptak, vel du rad for «Vidareutdanning». Etterpå vel du frå lista «teknologiske fag og logistikk, termin haust 2021». Så vel du emnet «6717 Digitalisering og omstilling».

Digitalisering, lønsemd og berekraft

Innhald
Dette emnet ser nærmare på digitalisering med særleg fokus på lønsemd og berekraft.
Sjå emneplan for meir informasjon.

Samlingsdatoar
To fysiske samlingar, resten digitalt.
1. samling: 3. og 4. september 2021, Sauda vgs / Sand (ev. Sauda)
2. samling: dato og stad kjem

Opptak
Du søkjer opptak til emnet via vårt søknadsweb.
Når du søkjer opptak, vel du rad for «Vidareutdanning». Etterpå vel du frå lista «teknologiske fag og logistikk, termin haust 2021». Så vel du emnet «6718 Digitalisering, lønsemd og berekraft».

Vår 2022

Digital marknadsføring

Emnet skal gje deg bred kunnskap om teoriane, informasjonen og vurderingane som ligg til grunn når organisasjonar utformar sine marknadsføringsstrategiar og har særskild fokus på dei digitale marknadsføringsstrategiane. Du lærar å analysere marknaden og bruke modellar og verktøy for å planlegge og gjennomføre marknadsføringsaktiviteter.

Sjå emneplan for meir informasjon.

 

Digital kommunikasjon

Emnet skal gje deg brei kunnskap om teoriane, informasjonen og vurderingane som ligg til grunn når organisasjonar utformar sine kommunikasjonsstrategiar og har særskild fokus på dei digitale kommunikasjonsstrategiane. Du lærar å analysere kommunikasjonskanalar og bruke modellar og verktøy for å planlegge og gjennomføre kommunikasjonsaktivitetar.

Sjå emneplan for meir informasjon.

 

Haust 2022

Bakgrunn

Denne vidareutdanninga er eit samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen på Vestlandet, MOR-prosjektet (motivasjon, opplæring og rettleiing), Hjelmeland kommune, Eramet, Omega Design, Comrod, Sauda vekst og Reisemål Ryfylke, i tillegg til Sauda og Strand vidaregåande skular. Pilotprosjektet er finansiert av Kompetanse Norge.