Bølgebasseng på campus Kronstad, Bergen. Foto: Hedvig Myklebust/ HVL

Marinteknikk

Bachelor

Marinteknikkingeniørens fremste oppgåve er å gjere berekningar for å kunne designe nye skip, flytande konstruksjonar og forankringssystem på ein sikker måte.

Noreg er verdsleiande innan teknologi for skip, plattformer og oppdrettsanlegg. Her har marinteknikkingeniørane historisk vore involvert i hydrodynamisk design og konstruksjon, samt utvikling av sikre installasjonsmetodar i vanskelege verforhold.

Teknologiutvikling innan fornybar energi med tidevasskraft, offshore vind- og bølgjekraft er avgjerande for framtidig verdiskaping og for korleis vi brukar havet på ein miljøvenleg måte. Der skal marinteknikkingeniøren bidra med utvikling av nye installasjonsmetodar, men også bruke kjent kunnskap innan konstruksjon, hydrodynamikk og forankring frå skip og plattformer.  

Utdanninga har god kontakt med industrien i regionen. Mellom anna får du gjere oppgåver i samarbeid med bedrifter.

Undervisningsmåtar

Studiet tek i bruk dataverktøy til design, utrekning og konstruksjon. Høgskulen har også ein 50 meter lang modelltank, MarinLab, som blir brukt for å synleggjere teori og til å verifisere resultat frå utrekningar. MarinLab blir både brukt i undervisning og i bacheloroppgåver i samarbeid med industri.

MarinLab

Det 50 meter lange skipsmodell-laboratoriumet MarinLab har ei fullautomatisert bølgemaskin. Laboratoriumet blir brukt til undervisning, studentprosjekt og forsking i samarbeid med industrien.

Arbeids- og undervisningsformene varierer noko frå fag til fag. Det er forelesningar, gruppearbeid, praktisk arbeid i laboratorium og i tillegg sjølvstudium. Ved gruppearbeid og laboratoriearbeid er det krav til fysisk oppmøte. Nokre fag har skriftleg eksamen, medan andre fag kan ha mappevurdering eller munnleg eksamen.

Vil du studere meir?

Dersom du ikkje vil søke arbeid direkte, fortset mange av våre studentar på marintekniske masterstudium, hovedsakleg ved marin teknikk på NTNU. Utanlands er det ofte University of Strathclyde som lokkar med fleire relevante masterstudium.

Det er også mogleg med masterstudium i havteknologi - marine installasjonar ved UiB, der HVL og UiB samarbeider i stor grad. I Haugesund tilbyr HVL saman med Leer i Tyskland også master i maritime operasjonar.

Utveksling

Utdanninga legg til rette for at du kan ta eit semester ved eit universitet eller ein høgskole i utlandet, om du ønsker det. Du kan mellom anna reise på utveksling til institusjonar i Storbritannia og Australia.

Kor kan du reise?