Møte mellom mennesker med musikk og drama som verktøy

Dette er studiet for deg som ønsker å videreutvikle egen kompetanse som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider og aktivitør. De siste årene er det utviklet mye godt samarbeid mellom oppvekst- og omsorgssektorene i mange kommuner. Gjennom dette studiet vil studentene fra begge fagfeltene få felles verktøy i arbeidet med å bruke musikk og drama på tvers av sektorgrensene. Din arbeidsgiver vil også kunne involvere deg i det faglige arbeidet på nye måter.

Neste oppstart er høsten 2022

Emnet er opprinnelig modul 4 i videreutdanningsprogrammet for barne- og ungdomsarbeidere (VIBU). Denne modulen er nå spesielt utviklet for også å invitere helsefagarbeidere og aktivitører til å delta.

I dette emnet får du lære grunnleggende ferdigheter i å bruke musikk og drama som verktøy for samvær mellom mennesker, på tvers av ulikheter. Du blir tryggere på deg selv, og får øve deg i å se, og å hente ut, ressursene hos menneskene du arbeider med. Din egen arbeidsplass blir øvingsarena for arbeidsmåtene vi gjennomgår på samlingene. Erfaringsdeling innad i studentgruppen blir en viktig måte å lære på.

Du trenger ingen forkunnskaper i musikk og drama for å ta emnet. Vi legger vekt på at du skal oppleve mestring på det nivået vi til enhver tid arbeider på. Du skal opparbeide deg trygghet i å bruke verktøyene sammen med andre, både i studiesituasjonen og i egen praksis.

Med dette emnet kan din arbeidsgiver involvere deg i det faglige arbeidet på nye måter, på egen arbeidsplass og i tverrsektorielt samarbeid.

Du finner mer informasjon i emneplanen.

Studiet er et samarbeid mellom Fagakademiet AOF og Høgskulen på Vestlandet. Dersom du er barne- og ungdomsarbeider, kan du lese mer om hele videreutdanningsprogrammet VIBU her.

Undervisningsmåter

Praktisk arbeid med musikk og drama, forelesninger, ledertrening med studentgruppen, veiledning i mindre grupper samt framlegg og utprøving.

Mellom samlingene skal studentene ha kontakt med faglærere og medstudenter på nett, samt arbeide med oppgaver knyttet til studiet. Disse oppgavene tar utgangspunkt i egen praksis og gir rom for refleksjoner og videreutvikling av denne praksisen.

Praktisk eksamen i grupper på to-tre studenter på siste samling.

Samlinger og eksamen

Det blir fire ordinære samlinger og en eksamenssamling. Samlingene er plassert fredag ettermiddag og hele dagen lørdag.