Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag | deltid

Årsstudium

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er ei lærarutdanning for deg som treng pedagogisk kompetanse for å kunne undervise i eit fag du allereie har utdanning i. PPU for yrkesfag er for deg som har yrkesfagleg utdanning, enten i form av eit fag-/svennebrev eller ei profesjonsutdanning frå høgskule eller universitet, og relevant arbeidserfaring.

Studiet er ramma inn av eit kunnskapssyn der profesjonskompetanse er definert som ein konstruksjon av fleire ulike kunnskapsformer. Det består av 30 studiepoeng pedagogikk og 30 studiepoeng yrkesdidaktikk. Desse er fordelt likt i to emne:

 • Leiing av læreprosessar
 • Skulen i samfunnet 

2021-kullet kan velje mellom desse fagprofilane:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Teknikk- og industriell produksjon
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Håndverk, design og produktutvikling

Studiet knyter teori og praksis saman til eit heilskapleg og integrert studium og gir deg som framtidig faglærar nødvendig startkompetanse. Gjennom ei forskande tilnærming til lærestoffet, tileignar du deg viktige ferdigheiter, erfaringar og kunnskapar.

Utdanninga følgjer dei læringsutbytta som til ei kvar tid er gjeldande i rammeplan og nasjonale retningslinjer. Nærmare omtale av studiet og progresjon ligg i emneplanane til studiet og i studiehefte frå den enkelte studiestaden.

Praksis

Praksisopplæringa har eit omfang på 60 heile arbeidsdagar, fordelt på begge studieåra. Du tileignar deg praktisk erfaring med pedagogisk teori og yrkesdidaktiske fenomen som blir tatt opp i dei to teoretiske emna i studiet. Slik legg studiet til rette for at dei pedagogiske, yrkesdidaktiske og praktiske elementa gjensidig kan utfylle kvarandre i kvalifiseringa til læraryrket.

Praksisopplæringa består av alle dei aktivitetane som inngår i arbeidskvardagen til ein yrkesfaglærar, og blir omtalt i emneplanane for praksis. Praksis skal vere rettleia, og du vil få praksisbesøk der både praksisrettleiar og lærar frå HVL deltar. Dersom du allereie arbeider i skulen, kan inntil halvparten av praksisopplæringa gjennomførast på eigen arbeidsplass.

Her finn du informasjon om praksis.

Timeplan

Samlingsdagar i Bergen:

Torsdag, fredag og laurdag i følgjande veker:

PPU1: 35, 42, 46, - 4, 6, 12 (veke 12: ikkje yrkesdidaktikk på laurdag)

Praksis Bergen:

Til saman 30 dagar mellom vekene 39-50 og 7-16

Samlingar på Stord:

 • 1. til 3. september
 • 6. til 8. oktober
 • 17. til 19. november
 • 19. til 21. januar
 • 23. til 25. februar
 • 30. mars til 1. april

Timeplan

Samlingsdagar:

Torsdag, fredag og laurdag i følgjande veker:

PPU1: 35, 42, 46, - 4, 6, 12 (veke 12: ikkje yrkesdidaktikk på laurdag)

 Praksis Bergen:

Til saman 30 dagar mellom vekene 39 - 50 og 7 - 16